สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรรินทร์  พันธุ์โพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 14 1. นางสาวอารียา  จันทรา
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัญญาทิพย์
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 5 1. นางสาวพัชริดา  สังคะฤก
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอุษา  พันที
 
1. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.83 ทอง 4 1. นายปรีชา  สลางสิงห์
 
1. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.78 ทอง 5 1. นางสาวจารวี  เครือวัลย์
2. นางสาวณัฐริยา  คำนนท์
3. นางสาวอินถหวา  รูปเหลี่ยม
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
2. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงตะวัน  พาหา
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ต้นใหญ่
 
1. นางใจทิพย์  สุยะรา
2. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายชิตชัย  ฤทธิวงษ์
2. นางสาวสิริยา  หนองแคน
 
1. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์
2. นางใจทิพย์  สุยะรา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงมนชยา  ยืนยง
 
1. นายมนตรี  นิโรคะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นายณัฐวุฒิ  อุคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ประวะกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 4 1. นางสาวขณิตตา  ผิวผ่อง
2. นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงค์
3. นางสาววัชรียา  ปู่ทา
 
1. นายอุดร  ไชยโคตร
2. นางพจนวิสุทธิ์  จันทร์กองกวิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กชายชยพล  น้อยอามาตร
2. เด็กชายชวิศ  เติมทรัพย์
 
1. นายอุดร  ไชยโคตร
2. นายชนะชน  จำปา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายปกรณ์เกียรติ  พรมจันทร์
2. นายหาญณรงค์  เผือกจิตต์
 
1. นางพจนวิสุทธิ์  จันทร์กองกวิน
2. นายอภิชาติ  สมประสงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลชนก  กมลรัตน์
 
1. นางกันยา  เทพบุคดี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิพล  พรานเนื้อ
 
1. นางกันยา  เทพบุคดี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.3 ทองแดง 8 1. เด็กชายชัชชน  มีชัย
2. เด็กชายธีระพันธ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายศักดา  เจริญยิ่ง
 
1. นางวาชิณี  สุทธิโสภณ
2. นางสุภาพร  ทาระขจัด
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  คำนนท์
2. นางสาวประวรรณรัตน์  สมตน
3. นายศิระ  พลเตชา
 
1. นางสังวาล  กลางประพันธ์
2. นายนิรมิต  สุขคณา
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  ชูบดินทร์
2. นางสาววิไลวรรณ  มัดชนา
3. นางสาวสุธิดา  อุคำ
 
1. นางวธัญญา  วาปี
2. นางสังวาล  กลางประพันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 76.21 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงศ์  วรสาร
2. เด็กชายบุริศชะพงศ์  กุลวงษ์
 
1. นายวิเศษ  ชาวระนอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  ธีระราษฎร์
2. เด็กชายวชิรวัฒน์  นารีนุช
 
1. นายประพันธ์  พวงใบดี
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.83 ทอง 9 1. เด็กชายบัณฑิต  งามโรจน์
 
1. นางสาวใหม่   ทุมสี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 15 1. นางสาวกชพร  หลักคำ
 
1. นางสาวใหม่   ทุมสี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  พลเมือง
2. เด็กชายธราดล   อาษาศรี
 
1. นางละเอียด  พลหาญ
2. นางสุภัทรา  คล่องดี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง 6 1. นางสาวพรปวีณ์  ทวีบท
2. นายเฉลิมศักดิ์  จันทร์ทิบุตร
 
1. นางสุภัทรา  คล่องดี
2. นางละเอียด  พลหาญ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียฉัตร  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงพรรณธิภา  นารีนุช
 
1. นายไพบูรณ์  บรรจง
2. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาวกมลทิพย์  วรโยธา
2. นางสาวจตุพร  เวชพันธ์
 
1. นายไพบูรณ์  บรรจง
2. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิง พัชราภรณ์  พุฒจันทร์
 
1. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายบุญสถิตย์  บุตรวงษ์
 
1. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโบนัส  วงษ์ตาเทพ
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เทียนทอง
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฝนทอง  ยืนยง
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นายนิรมิต  สุขคณา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตวงทิพย์  อรบุตร
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิรินาถ  บุญประเสริฐ
 
1. นายนิรมิต  สุขคณา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราวุฒิ  คำนนท์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรชัย  ทองบ่อ
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัทธิรา  สิงห์ศร
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวอริษา  โคตรสุโพธิ์
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจารุเดช  จำปา
2. เด็กชายชลภัทร  คำนนท์
3. เด็กชายธนัตถ์  คำนน์
4. เด็กชายปฏิภาณ  ไผ่โสภา
5. เด็กชายวัชรินทร์  แก้วดวงศรี
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใช้สงวน
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีสุข
9. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
10. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  วงษ์ชา
2. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
3. นายณัฐพงษ์  ปัญญาวงษ์
4. นายถิรยุทธ์  พุทธอินทรา
5. นายปรีชา  สลางสิงห์
6. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวสุดารัตน์  หนองแคน
8. นางสาวสุภัสสร  บัวเหมือน
9. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ชา
10. นายเจษฎา  พันธ์คูณ
 
1. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
2. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
3. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาลับ
2. เด็กชายธนายุทธ  ลุณบุตร
3. นายธรรมวิทย์  สุขโข
4. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทร
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงมุกดา  ไขแสง
 
1. นางสาวยุวดี  หัตถกิจ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 1. นายอนุชัย  นาโสก
 
1. นางสาววรรณวิศา  ลีทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 13 1. นายเทพพิทักษ์  ทองทัด
 
1. นางจิตราวันท์  ยืนยง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 13 1. นายนวพล  อุระ
 
1. นางสาวอัญชุลีกร  หัตถกิจ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ครูวิวัฒนานนท์
 
1. Miss Aiko  Fukai
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพล  ห้วยทราย
2. เด็กหญิงรีรารัตน์  สี่แสน
 
1. นางสาวยุวดี  หัตถกิจ
2. นางประภัสสร  ศรีพันดอน
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวชวาลา  ทัศดร
2. นางสาวรวีกานต์  ชโยกันตาภิรมย์
 
1. นางจิตราวันท์  ยืนยง
2. นางสุนิจ  โนรีรัตน์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุคำ
2. เด็กหญิงมัจฉา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงลาวัณย์  คำนนท์
 
1. นายณรงค์  นาริต
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวณัฐชยา  ยืนยั่ง
2. นางสาวนฤมล  คณะวงค์
3. นางสาวสวรรยา  อุตสาหะวงศ์
 
1. นายณรงค์  นาริต
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรวิศ  รักประชา
 
1. นางสุนิจ  โนรีรัตน์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุคำ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สมฤทธิ์
 
1. นางปิยะวรรณ  นาริต
2. นางสาวรัชนี  ประวะกุล
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวศศิธร  วรวงษ์
 
1. นางปิยะวรรณ  นาริต
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บัวเหมือน
2. เด็กหญิงเขมมิกา  แสงบุญ
 
1. นายอาเซีย  รัชอินทร์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวญาดา  บุญยศ
 
1. นายอาเซีย  รัชอินทร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงซาโตมิ  อูชิมากิ
 
1. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนุชนาฏ  ช่วงวารินทร์
 
1. นายเศรษฐา  สลางสิงห์
 
61 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - 1. นายธรรมวิทย์  สุขโข
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
 
62 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คำหล้า
2. เด็กชายจารุเดช  จำปา
3. นางสาวฉัตรทริกา  สีงาม
4. นางสาวชญาสินี  สันติวงศ์วนิช
5. เด็กชายชลภัทร  คำนนท์
6. เด็กชายณัฐพล  แก้วดี
7. เด็กชายณัฐพล  จิตช่วย
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  ลาลับ
9. เด็กชายทนาศร  ปรีแม้น
10. เด็กชายธนพนธ์  เกิดแก่น
11. เด็กชายธนัตถ์  คำนนท์
12. นายธรรมวิทย์  สุขโข
13. เด็กชายปฏิภาณ  ไผ่โสภา
14. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทาวะลม
15. นางสาววนิดา  โพธิ์ไทรย์
16. เด็กชายวัชรินทร์  แก้วดวงศรี
17. นางสาววาสนา  ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อุคำ
19. นายศิระ  พลเตชา
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใช้สงวน
21. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สีทา
22. เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีสุข
23. นายสุนนท์  อุคำ
24. นางสาวสุภาริณี  วงศ์สวัสดิ์
25. เด็กหญิงสุรนาถ  จอมสว่าง
26. นายอภิสิทธิ์  ปาปะกะ
27. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
28. เด็กชายเทวฤทธิ์  ศรีมะวงษ์
29. เด็กชายไชยวัฒน์  เขียวแดง
 
1. นายเฉลิมพล  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
3. นางสาวจีรณา  แดนประโคม
4. นายนิรมิต  สุขคณา
5. นายประพันธ์  พวงใบดี
6. นางปัญจมา  คล่องดี
7. นายโชคชัย  รูปเหมาะ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายจิรายุทธ  ศรีแจ่ม
2. นายนิติกร  คณะวงค์
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนวพล  อุระ
2. นายสรวิศ  รักประชา
 
1. นายไชยา  สุวะไกร
2. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายวัชรพงศ์  นนทพจท์
2. นายเนติพงษ์  บันทุปา
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายไชยา  สุวะไกร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิธร  สัตรูพ่าย
2. นางสาวสุธิดา  ห้วยทราย
 
1. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร
2. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นายภานุมาศ  จินาวรณ์
2. นายเดชาชัย  สุวรรณมาลี
 
1. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
2. นายไชยา  สุวะไกร
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  กลางประพันธ์
2. นางสาวศิโรรัตน์  อนุญาหงษ์
3. นางสาวอมลรดา  คำมุงคุณ
 
1. นายสนิท  กลางประพันธ์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มั่งสิน
2. เด็กชายวายุ  หนองแคน
3. เด็กชายศักรินทร์  ปัฐมาศ
 
1. นายเพิ่มพงษ์  นาชัยเวียง
2. นายอดิศักดิ์  หาญจริง
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัฐดา  คนซื่อ
2. เด็กหญิงลลิตา  แสงเมือง
3. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีสุนนท์
 
1. นายเชาวลิต  เหมลา
2. นางรัตนา  สมคะเณย์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  แสงวงษ์
2. นายอนุพงษ์  สีสุวรรณ
3. นายอนุวัฒน์  อุคำ
 
1. นายเชาวลิต  เหมลา
2. นางรัตนา  สมคะเณย์
 
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง