สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  บุญพร้อม
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภควัติ  ไกยกิจ
2. นายเฉลิมศักดิ์  วุฒา
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
2. นางไสลา  รูปเหลี่ยม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยนาแพง
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนวล
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายณัฐปคัลภ์  จุฑาสาษ์
2. นายพงศ์พิสิทธิ์  ทองปุ้ม
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
2. Dr.Fer Livette   M.Badic-Kileste
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาวี  ร่วมสุข
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
2. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวชญากาณฑ์  ศัตรูพ่าย
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันว์  นวานุช
2. เด็กชายรังสิมันต์  แก้วบุญตา
3. เด็กชายสรชัช  วรสาร
 
1. นายมนัส  พันโกฎิ
2. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราธิป  พันธุมาศ
2. นายปรินทร์  แก้วดีวงษ์
3. นายอัษฎายุธ  เข็มพันธ์
 
1. นายมนัส  พันโกฎิ
2. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์