สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวิรากานต์  พันธ์โนเรศน์
 
1. นายสมพงษ์  วรหาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.94 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยรัฐ  บุญขาว
2. เด็กชายยศพล  วิชามุข
 
1. นายนิวัฒน์  วรสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนกงชัย
2. เด็กชายวิษณุ  แจ่มปรีชา
 
1. นายวีรศักดิ์  พันที
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทอแสง  ลี้สงวน
2. เด็กหญิงอารยา  ทรงมงคลรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  จันปุ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  นิธิเจริญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงอวัศยา  โสเสมอ
 
1. นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร์
2. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช