สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกพร  บุญกระจ่าง
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิญญา  บุญพร้อม
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงวิรากานต์  พันธ์โนเรศน์
 
1. นายสมพงษ์  วรหาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิวรรณ  ติยะบุตร
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเติม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจาระวี  เดชภูมิ
 
1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวจิตรานุช  ถิตย์รัศมี
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษมา  อุทธชาติ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไกรสีห์
3. เด็กหญิงมาชิดา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.78 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตรงศร  ไชยสีทา
2. นายวัชรพล  เพ็ญธิสาร
3. นายอานันต์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวพรทิภา  มากมูลดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  ครองศรัทธา
2. เด็กหญิงอุบลพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางเยาวลักษ์  ศรีภักดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐริกา  ลาภสาร
2. นางสาวมาริษา  แสนกุล
 
1. นางเยาวลักษ์  ศรีภักดี
2. นางอันติกา  กลางประพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ศรัทธาพันธ์
 
1. นางอัญชลี  คนหมั่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรวิศ  จิตรอารี
 
1. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  ร่มไทรทอง
2. เด็กชายรพีภัทร  บุญสว่าง
 
1. นางสาวฉันทนา  นามวงษา
2. นางสาวพรปวีณ์  ตาลจรุง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภควัติ  ไกยกิจ
2. นายเฉลิมศักดิ์  วุฒา
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
2. นางไสลา  รูปเหลี่ยม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติพัฒน์  กฤตาคม
 
1. นางสาวพรทิพา  เมืองโคตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลนิดา  สุวรรณมาโจ
 
1. นายไกรศรี  ภิรมย์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  วัฒนเรืองโกวิท
2. เด็กหญิงบัณทิตา  ตันสุ
3. เด็กหญิงไรวิณ  โมทอง
 
1. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
2. นายสุพรม  ปัททุม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภูมิ  ภาวิขำ
2. นายธีร์ธวัช  ศรัทธาพันธ์
3. นางสาวปิยะธิดา  นาทศรีทา
 
1. นายอนุทิน  พยุงวงษ์
2. นายสมคิด  รูปเหมาะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชชานนท์  วุฒิเศลา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  หรรษาวงศ์
3. เด็กหญิงเกวลี  ชัยสงคราม
 
1. นางสาวดวงนารี  อินปาว
2. นางชนาภา  ประสาททอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.71 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  เกลี้ยงเกลา
2. นายธนานนท์  โลตภักดิ์
3. นางสาวอธิตา  ไสธรารังษี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  วิชาสาร
2. นางมีนารัตน์  วงศ์เสน่ห์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงประภัสสร  ดอกอินทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุคำภา
 
1. นางเบญจรัตน์  สุคำภา
2. นางนุชจรี  เบญมาตย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.14 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทรายแก้ว  ประคองศรี
2. นางสาวนงรัช  แสบงบาล
3. นางสาวเบญจพร  โหระเวส
 
1. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.38 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ดวงจำ
2. เด็กหญิงน้ำริน  จำนรรจ์สิริ
3. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวิโรจน์  สิมพร
2. นางสาวทัศนีย์  โคตรพรม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.37 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภัสสร  ฐานสินพูล
2. นายโชคชัย  คำทวี
3. นางสาวโชติกา  ธนาไสย์
 
1. นางสาวพรพิทักษ์  คนหาญ
2. นายธีระวุฒิ  จันทะพันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณภัทร  นิคมรักษ์
2. เด็กชายภูมิเทพ  บุตรสาระ
 
1. นางสาวดวงนารี  อินปาว
2. นายมนัส  พันโกฎิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชริฏาบลูป์  ปาละวงศ์วัลภ์
2. นางสาวศิริประภาพร  โสดา
 
1. นางสาวดวงดาว  มงคลสวัสดิ์
2. นางสาวอัจฉรา  วันฤกษ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.94 ทองแดง 5 1. เด็กชายปิยรัฐ  บุญขาว
2. เด็กชายยศพล  วิชามุข
 
1. นายนิวัฒน์  วรสาร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนกงชัย
2. เด็กชายวิษณุ  แจ่มปรีชา
 
1. นายวีรศักดิ์  พันที
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณัญญา  เหล่าจันดา
2. เด็กหญิงชญานิศ  ไข่มุก
3. เด็กหญิงอรัชพร  ทองเทพ
4. เด็กหญิงเปรมวดี  นิจมานพ
5. เด็กหญิงเพ็ญยุภา  วรดิฐสกุลชัย
 
1. นางสาวทิพากร  การสรรพ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลกันต์  พ่อบาล
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  ขำดี
3. นางสาวพรนิตา  สกุลแพง
4. นางสาวศุจีภรณ์  กุลนา
5. นางสาวอนันตญา  กิจันทร์
 
1. นางสาวทิพากร  การสรรพ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  ยืนยง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.9 ทอง 7 1. นางสาวกวินนาฏ  ศรีสำราญ
2. นายฎลชัย  เบ้าจังหาร
3. นายทักษิณ  สุวรรณไตรย์
4. นางสาวบุศราภรณ์  สารทอง
5. นายวณิชชากร  คำทอง
 
1. นางอรุณี  สายคง
2. นายอภิชาต  ผิวงาม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงอัญชีรา  พามา
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ศาลารักษ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 1. นางสาวพรรณิภา  โกศล
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  ศาลารักษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบารมี   เมืองทองแก้ว
2. เด็กหญิงศสิธร  คุ้มจินดา
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นางจุรีภรณ์  บุญศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทราวรรณ  สงวนสุทธิกุล
2. นายอิฐฐิพณ  มรกต
 
1. นางสาวจิตรลดา  ยุงไธสง
2. นางจุรีภรณ์  บุญศรี
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาทิป  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพงศกร  บาบุญ
 
1. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
2. นางสุภัคชญา  สินพูน
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรทิมา  ระดาฤทธิ์
2. นางสาววิลารักษ์  พวงพันธ์
 
1. นางสุภัคชญา  สินพูน
2. นายกิตติกร  พันธ์สุวรรณ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยนาแพง
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทีทัช  หงษ์คงคา
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  ศรียากุล
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่านายอ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริยากร  พิละมาตย์
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกวินนาฏ  ศรีสำราญ
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริกานต์  สนิทนวล
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์สุ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 1. นางสาวณัฐนรี  ทองใบ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิศ  ศิทธิ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนวล
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปณิตา  โชติพงษ์
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรากร  มุกดาประเสริฐ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเกริก  สุวรรณไตรย์
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ผาชา
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเรืองรำไพ  ปลอบเมือง
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกษิดิศ  สิทธิ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายโกวิท  ดาราก้านตรง
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  วีระพันธ์ุ
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญห่อ
 
1. นางบงกช  สุทธิประภา
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชรวรรณ  เครือพันธ์
 
1. นายสุุวิวัชย์  สมมาตย์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนท์ธวัช  เมืองศรี
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พิมพ์แก้ว
 
1. นางเมธินี  สุวรรณไตรย์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชานาถ  ปานอีเม้ง
 
1. นางเมธินี  สุวรรณไตรย์
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณินท์  บุตรยศ
 
1. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  บุตรยศ
 
1. นายสุุวิวัชย์  สมมาตย์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษตภาส  แซ่โง้ว
 
1. MissHuang  Shenyan
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิพากษา  ศรีลาศักดิ์
 
1. MissHuang   Shenyan
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประชา  พรมท้าว
 
1. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารรีรัตน์  กัลยกรสกุล
 
1. นางสาวขวัญลดา  ถันทอง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธา  สุนทราวาณิชกูล
2. เด็กชายเธียรพงศ์  เจริญวงศ์
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
2. Dr.Fer Livette   M.Badic-Kileste
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายณัฐปคัลภ์  จุฑาสาษ์
2. นายพงศ์พิสิทธิ์  ทองปุ้ม
 
1. นางสาวสิริณ  จำนรรจ์สิริ
2. Dr.Fer Livette   M.Badic-Kileste
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรณิศา  มากปาน
2. เด็กหญิงชุติมา  ติ่งแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ครองยุติ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัสร์  อัดโดดดร
5. เด็กหญิงอภิญญา  ตาลสาร
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชจลี  จันทรังษี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนราธิป  พระภูมิจำนงค์
2. นางสาวอัจฉราพร  พลซื่อ
3. นายอาชีวัฎฐ์  สุวรรณพันธ์
4. นายเกริก  สุวรรณไตรย์
5. นายไชยานนท์  วาจาสัตย์
 
1. นางสาวสมใจ  ต่อทองหลาง
2. นางสาวนุชลี  จันทรังษี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงวิภาวี  ร่วมสุข
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
2. นายศักรินทร์  คนหมั่น
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวชญากาณฑ์  ศัตรูพ่าย
 
1. นายคมสรรค์  ศัตรูพ่าย
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทอแสง  ลี้สงวน
2. เด็กหญิงอารยา  ทรงมงคลรัตน์
 
1. นางพรทิพย์  จันปุ่ม
2. นางสาวสุจิตรา  นิธิเจริญ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธันยารัตน์  ปัญญารัตน์
 
1. นายอำนวยชัย  ศรีโยธี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  กิจันทร์
 
1. นางสาวอุไรรัก  พันโกฏิ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนลรัตน์  ถาวรรัตน์
 
1. นางสาวพัดชา  บุตรดีวงศ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพัตพร  บุญทะแสง
2. เด็กหญิงมนัสชนก  ศรีเครือดง
 
1. นายอภิชาต  ผิวงาม
2. นางสาวสุภัชชา  ทองกาล
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  คุณวงศ์วิวัฒน์
2. เด็กหญิงประกายกานต์  จันทรทิพย์
 
1. นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร์
2. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ร่วมสุข
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  ถุงสุวรรณ
 
1. นายอภิชาต  ผิวงาม
2. นางสาวสุภัชชา  ทองกาล
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐานิดา  โสมณวัฒน์
2. เด็กหญิงอวัศยา  โสเสมอ
 
1. นายอุทัยวุฒิ  ศรีจันทร์
2. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายศิรวิทย์  นามจันทรา
2. นายอาณัติ  กลางประพันธ์
 
1. นางทัศนีย์  บุญมาศ
2. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปกรณ์  ลิ้มวัฒนา
2. นางสาวสิริภราด์  กิ่งจันทร์
 
1. นางทัศนีย์  บุญมาศ
2. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดฎชัย  เบ้าจังหาร
2. นายปฏิพล  แพงพุด
 
1. นายอภิชาต  ผิวงาม
2. นางสาวสุภัชชา  ทองกาล
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันว์  นวานุช
2. เด็กชายรังสิมันต์  แก้วบุญตา
3. เด็กชายสรชัช  วรสาร
 
1. นายมนัส  พันโกฎิ
2. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนราธิป  พันธุมาศ
2. นายปรินทร์  แก้วดีวงษ์
3. นายอัษฎายุธ  เข็มพันธ์
 
1. นายมนัส  พันโกฎิ
2. นายขรรค์ชัย  วงศ์สิทธิ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทรวิมล  อุทัยแสง
2. นางสาวณัชชา  แสนคำ
3. นางสาวนริศรา  เบญมาตย์
4. นายยุทธนา  เหล่านายอ
5. นายรัฐพงษ์  ศรีลา
6. นางสาวศิรินทิพย์  งิ้วพรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
2. นางนิภาพร  อุปนิ
3. นางสาวทิพวรรณ  ปัญญาหลวง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.13 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นระทัด
2. เด็กหญิงธารารัตน์  อุปจันทร์
3. เด็กชายพงศธร  บัวขาว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ปัญญาหลวง
2. นางนิภาพร  อุปนิ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นางสาวกฤชภานุช  นามเพ็ง
2. นางสาวปฏิญญา  พรหมคำบุตร
3. นางสาวพัชรียา  กางาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
2. นางนิภาพร  อุปนิ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกริยากร  รักษ์ชุมชน
2. เด็กหญิงพิพัชญา  สุนทรส
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ฐิติพันธ์ุภาส
 
1. นางนิภาพร  อุปนิ
2. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนวรรณ  สมบัติธีระ
2. นางสาวยุวฉัตร  สุภาษร
3. นางสาววรัญญา  ชาระวงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
2. นางสาวภัทรวดี  ปาละจินต์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ประชุมรักษ์
2. เด็กหญิงปฐมพร  โยธิพันธ์
3. เด็กหญิงภุมริน  สุทธิประภา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
2. นางสาวสุภาวดี  บุญแสน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิศา  คะอังกุ
2. นางสาวณัฐญาดา  จำปาวงศ์
3. นางสาวนภารักษ์  ภูหลักด่าน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปิตฝ่าย
2. นางนิภาพร  อุปนิ