สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันฑิมา  สุวรรณมงคล
2. เด็กหญิงกาญจนา  ชาวนา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นันหมื่น
 
1. นางพันธุ์วิรา  ยืนยั่ง
2. นายบุญเลิศ  คำแสนโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.63 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิมพ์พงษ์
2. เด็กชายปฏิภาน  ศรีเข่ง
3. เด็กหญิงอังสุมารินทร์  น้อยชิน
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.41 ทอง 12 1. นางสาวศิริลักษณ์  คนคล่อง
2. นางสาวศิริวรรณ  รัตน์วงค์
3. นายอนุพงษ์  คนหมั่น
 
1. นายธนวรรธน์  หมื่นแพน
2. นางจตุพร  บุญเสริม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลวงค์
2. เด็กหญิงชไมพร  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ยืนยั่ง
4. เด็กชายรามณรงค์  สาลีแสง
5. เด็กหญิงวาสนา  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.34 ทอง 13 1. นางสาวนภเกตน์  คำแสนโคตร
2. นางสาวนวลจิรา  ทองล้ำ
3. นางสาวปาวีณา  ศรีหนองห้าง
4. นางสาวสุดาพร  วิชุมา
5. นางสาวสุนันญา  จารแก่น
 
1. นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ปัทธบุตร
2. นางสาวขวัญจิรา  จิตตั้งทรัพย์
3. นายชูพงค์  คนคล่อง
4. นางสาวนฤมล  อุดมเจษฎา
5. นางสาวนิชากร  วังคะฮาต
6. เด็กหญิงนุชรี  อาจหาญ
7. นางสาวพรพรรณ  คนขยัน
8. เด็กหญิงมณีวัลย์  คนคล่อง
9. นางสาวศิรินภา  เสียงเพราะ
10. นางสาวสุธิศา  ยืนยั่ง
11. นางสาวอจิรวดี  คุ้มศักดิ์
12. เด็กหญิงอริษา  ผิวผ่อง
13. นางสาวเข็มอักษร  สุวรรณมงคล
14. เด็กหญิงเจนตระการ  ดู๋สันเทียะ
15. เด็กหญิงโยษิตา  เกษวงษ์
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
2. นางสาวดลนภา  กุลวงค์
3. นางสาวจารุวรรณ  เสียงล้ำ
4. นางสาวละอองดาว  สิมมะลิ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 23 1. นางสาวนภัสวรรณ  จิระวรรณา
2. นางสาวน้ำฝน  พูดเพราะ
 
1. นายโอฬาร  ใจศิริ
2. นายชาญชัย  อ่อนหวาน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนุสรา  สุขรี่
 
1. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวศุภลักษณ์  ยืนยั่ง
2. นางสาวสุดารัตน์  คนหาญ
3. นายอนุสิทธิ์  แก้วหาวงค์
4. นางสาวเบญจวรรณ  นาโสก
5. นางสาวเมธิณี  ศรีบุดดา
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
2. นางดลนภา  กุลวงค์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  คนแคล่ว
2. นายฐิติพันธ์  คนคล่อง
3. นายธนพล  ยืนยั่ง
4. นางสาวนริศรา  อาจหาญ
5. นางสาวนิธิมาศ  อาจหาญ
6. นางสาวปวีณา  คนคล่อง
7. นายพงศกร  พลวงค์
8. นางสาวสุรีพร  คนขยัน
9. นางสาวอรอนงค์  คนคล่อง
10. นางสาวอิศราพร  คนคล่อง
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
2. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง
3. นายบุญเลิศ  คำแสนโคตร
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชำนาญเถื่อน
2. เด็กหญิงกมลชนก  ประดับพันธ์
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
2. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีนันดา  โคตรสขึง
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทียนพานทอง
2. เด็กชายดาวรุ่ง  คนขยัน
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรากร  ล้อมนาค
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  คนคล่อง
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์เดช  สุทธิทักษ์
2. นางสาวลาวัณย์  สุวรรณพันธ์
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายคมกฤษ  คนคล่อง
2. นางสาวสิริพร  คนขยัน
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทนา  เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงจันทร์ญาลักษณ์  คนขยัน
3. เด็กชายณรงชัย  สาธุชาติ
4. เด็กหญิงบัว  วิชัยดิษฐ์
5. เด็กหญิงศิรินทรา  คนหาญ
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เสียงเพราะ
 
1. นางจินตนา  จูมแพง
2. นางวิมลรัตน์  ดวงใจ
3. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ