สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุลพร  คนหาญ
 
1. นายนิพันธ์  พันธุกูล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงชณัฎดา  พุทธจักร์
2. เด็กชายปฐวี  คนกล้า
3. เด็กหญิงอรญา  คนคล่อง
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
2. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  อุดศรี
 
1. นางมนรัตน์  สุพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.5 เงิน 9 1. นางสาวพัชราวดี  ศรีโยหะ
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  คนคล่อง
3. นางสาวอารีย์รัตน์  สมัทโพง
 
1. นางจตุพร  บุญเสริม
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 1. เด็กหญิงวนิดา  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 25 1. เด็กชายกิติชัย  ฟุ้งเจริญกุล
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสงขันธ์
 
1. นางสาวเนตรนภา  การเรียง
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 25 1. นายธนายุทธ  พิมพ์น้อม
2. นางสาวบุลวัชร์  คนหาญ
 
1. นายโอฬาร  ใจศิริ
2. นายชาญชัย  อ่อนหวาน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงวาริน  อินโพธิ์
 
1. นายอัครเรศ  ยืนยั่ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงไฮดี้  โฮฟแมนด์บรุนน์
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.33 เงิน 17 1. นางสาวทิพวรรณ  คนคล่อง
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ทองขัน
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายชนสรณ์  รัตพันธ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุหญ้านาง
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นายชญานนท์  คนขยัน
2. นายณัฐพงษ์  ถาวงค์
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสราวุฒิ  คนขยัน
2. เด็กชายสหรัถ  ยืนยั่ง
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพาราพันธ์  กะหยี่
2. นายวีระศักดิ์  คลังวงษ์
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นายณัฐพงศ์  อวิรุทธพานิชย์
2. นายเมธา  ปานพรม
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  คนคล่อง
2. นายชินดนัย  พุทธจักร
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา