สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาววิภาวดี  คนคล่อง
 
1. นายนิพันธ์  พันธุกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.83 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พลวงค์
 
1. นางอนุรี  อุ่นทะยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิราพรรณ์  สีสันงาม
2. เด็กหญิงมะลิสา  สุพร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  เสียงเสนาะ
2. นางอนุรี  อุ่นทะยา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ทองขัน
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐริกา  ผิวผ่อง
2. นายวุฒิพงษ์  คนขยัน
3. นายอธิศักดิ์  พลวงค์
 
1. นางวิมลรัตน์  ดวงใจ
2. นางมนรัตน์  สุพร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสายพิณ  ยืนยั่ง
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวประภาพร  คนคล่อง
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  วังคำ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุพร
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นายภักดี  ฉิพิมาย
2. นายอภิสิทธิ์  ทิพย์รัตน์
 
1. นายกัณตภณ  โปวังสา
2. นายสำเนียง  สืบสา