สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงอารีย์ลักษณ์  สมัทโพง
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 24 1. นายวรวุฒิ  คนหาญ
 
1. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกาญจนา  สุวรรณมงคล
2. นางสาวชุติมา  ทาคำดี
3. นางสาวธิดารัตน์  พ่อสียา
 
1. นายธนวรรธน์  หมื่นแพน
2. นางสาวนวลจันทร์  บุญทศ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คนขยัน
 
1. นางจารุวรรณ  เสียงล้ำ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คนตรง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานพรม
 
1. นางสาวปพิชญา  คนยืน
2. นางสาวชุดาวรรณ  พลวงค์