สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจน้อย
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.57 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  รัตยา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายอัมฤทธิ์  บุ่งหวาย
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.07 ทอง 11 1. นางสาวธีมาพร  กิ่งมาลา
2. นางสาวศิรินยา  วิ่งปัญญา
3. นางสาวเจนจิรา  สมตน
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอุมา  นามสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สันวัง
2. เด็กหญิงวรัญรัตติญา  อรเพชร
 
1. นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวภัทรา  สมประสงค์
2. นางสาวเนตรทราย  ครองทอง
 
1. นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวปริศนา  มอญเก่า
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพล  ฑีฆะ
2. เด็กชายรัชภูมิ  อานนท์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สาโสม
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายฐกร  วงศ์มะลิ
 
1. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิษา  โสภาเพียร
 
1. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 1. นางสาวจุุฑามณี  มุกธวัตร
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายจรัญ  บุญเอื้อ
2. เด็กชายถาวร  เถาว์ที
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  ลาเลิศ
2. เด็กชายธนพล  คำเคน
3. เด็กชายโชติช่วง  หนองแคน
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  เบญยมาตย์
2. นายทินกร  มงคลรอบ
3. นายสุริยา  แสงประจักษ์
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญาดา  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  สุมานิตย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลายทอง
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เบญมาตย์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
2. นายทิวากร  อังคะเพชร
3. นายวรภาส  รักศรี
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิกา  กะนุวงศ์
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  รูปเหลี่ยม
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  มงคลรอบ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เบญมาตย์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.67 ทอง 7 1. นางสาวสุนิษา  ผาริวงค์
2. นางสาวสุวนันท์  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวอนันตภรณ์  อาจแก้ว
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เบญมาตย์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
2. นางสาวแพทรียา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน