สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัชกุล
2. เด็กหญิงมนฤดี  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปีกา
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายพัตน์ภูมิ  เอี่ยมอ่ำ
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงรัตนมน  ไชยแสง
2. เด็กหญิงวรินทร  สุเววงค์
3. เด็กหญิงสุนิษา  วรโยธา
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงนันทิยา  สารไชย
2. เด็กชายอัมรินทร์  รูปเหลี่ยม
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นางพาณิภัค  สมประสงค์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.15 เงิน 19 1. นางสาววิลัยพร  บุญแซม
2. นายสุวัฒน์  หอมจันทร์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 1. เด็กชายคามินทร์  กะนุวงศ์
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสนพันธ์
2. เด็กชายอานนท์  ดีบุก
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชัยวัฒน์  เรขาวรรณ
2. นายนฤเบศน์  อองมา
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายพงษ์อาธร  เพิ่มพูล
2. เด็กชายเกริกไกร  ลองจำนงค์
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวนุชนาถ  คงแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงประจักษ์
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ