สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดาบุตร
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวสิริยากร  อุคำ
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายเอกพันธ์  พยุงวงค์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 5 1. นางสาวทวินันท์  เบ็ญจมาส
2. นางสาวนิตยา  สลางสิงห์
3. นางสาวอุดมพร  สาโสม
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
2. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 14 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนสีมา
2. นางสาวจารุวรรณ  แสนวิเศษ
3. นายนฤเบศร์  ฑีฆะ
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอาภาภรณ์  สมประสงค์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สมฤทธิ์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราภรณ์  ละภูเขียว
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์เสนา
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
2. นางพาณิภัค  สมประสงค์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัยณรงค์  พยุงวงค์
2. เด็กชายฤทธิเดช  ช่วยสุข
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา