สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคชขึง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โนรีรัตน์
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายเอกพันธ์  พยุงวงค์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเมธา  ราดบุรี
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ