สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต ๒๒ (นครพนม,มุกดาหาร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมุกดาหาร,โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย,โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล,โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดาบุตร
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 1. นางสาวสิริยากร  อุคำ
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.83 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ใจน้อย
 
1. นางสาวรัชนีพร  แจนโกนดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุจิตรา  โคชขึง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นายเอกพันธ์  พยุงวงค์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัชกุล
2. เด็กหญิงมนฤดี  ดวงสีดา
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปีกา
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 5 1. นางสาวทวินันท์  เบ็ญจมาส
2. นางสาวนิตยา  สลางสิงห์
3. นางสาวอุดมพร  สาโสม
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
2. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐพงศ์  โนรีรัตน์
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นายพัตน์ภูมิ  เอี่ยมอ่ำ
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงรัตนมน  ไชยแสง
2. เด็กหญิงวรินทร  สุเววงค์
3. เด็กหญิงสุนิษา  วรโยธา
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 14 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนสีมา
2. นางสาวจารุวรรณ  แสนวิเศษ
3. นายนฤเบศร์  ฑีฆะ
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.57 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  รัตยา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายอัมฤทธิ์  บุ่งหวาย
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.07 ทอง 11 1. นางสาวธีมาพร  กิ่งมาลา
2. นางสาวศิรินยา  วิ่งปัญญา
3. นางสาวเจนจิรา  สมตน
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอุมา  นามสุวรรณ
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงนันทิยา  สารไชย
2. เด็กชายอัมรินทร์  รูปเหลี่ยม
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นางพาณิภัค  สมประสงค์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.15 เงิน 19 1. นางสาววิลัยพร  บุญแซม
2. นายสุวัฒน์  หอมจันทร์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 11 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  สันวัง
2. เด็กหญิงวรัญรัตติญา  อรเพชร
 
1. นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 11 1. นางสาวภัทรา  สมประสงค์
2. นางสาวเนตรทราย  ครองทอง
 
1. นายคูณศักดิ์  บุตรสีผา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวอาภาภรณ์  สมประสงค์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 1. เด็กชายคามินทร์  กะนุวงศ์
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สมฤทธิ์
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวปริศนา  มอญเก่า
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพล  ฑีฆะ
2. เด็กชายรัชภูมิ  อานนท์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สาโสม
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
2. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายฐกร  วงศ์มะลิ
 
1. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิษา  โสภาเพียร
 
1. นางณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรกมล  ราชาวัง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เปล่งปลื้ม
3. นางสาวสุรัตนา  สุขรี
4. นางสาวอังศุวีร์  ขอพิมาย
5. เด็กหญิงอารยา  รักสะอาด
 
1. นางพาณิภัค  สมประสงค์
2. นางนิตยา  จิบทอง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 10 1. นางสาวจุุฑามณี  มุกธวัตร
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราภรณ์  ละภูเขียว
2. นายนันทวัฒน์  วงศ์เสนา
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
2. นางพาณิภัค  สมประสงค์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรกมล  ราชาวัง
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  รูปเหลี่ยม
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
2. นายณัฐวัตร  เขียวดี
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑามณ๊  มุกธวัตร
 
1. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายชัยณรงค์  พยุงวงค์
2. เด็กชายฤทธิเดช  ช่วยสุข
 
1. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
2. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นายเอกพันธ์  พยุงวงค์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  วงค์จำปา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายเมธา  ราดบุรี
 
1. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพัตน์ภูมิ  เอี่ยมอ่ำ
 
1. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายจรัญ  บุญเอื้อ
2. เด็กชายถาวร  เถาว์ที
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสนพันธ์
2. เด็กชายอานนท์  ดีบุก
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายชัยวัฒน์  เรขาวรรณ
2. นายนฤเบศน์  อองมา
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายพงษ์อาธร  เพิ่มพูล
2. เด็กชายเกริกไกร  ลองจำนงค์
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวนุชนาถ  คงแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสงประจักษ์
 
1. นายณัฐวัตร  เขียวดี
2. นางสาวบังอร  นิลกิจ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษดา  ลาเลิศ
2. เด็กชายธนพล  คำเคน
3. เด็กชายโชติช่วง  หนองแคน
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  เบญยมาตย์
2. นายทินกร  มงคลรอบ
3. นายสุริยา  แสงประจักษ์
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญาดา  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  สุมานิตย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ลายทอง
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เบญมาตย์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัยมงคล  สุขสวัสดิ์
2. นายทิวากร  อังคะเพชร
3. นายวรภาส  รักศรี
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญานิกา  กะนุวงศ์
2. เด็กหญิงทรงอัปสร  รูปเหลี่ยม
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  มงคลรอบ
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เบญมาตย์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.67 ทอง 7 1. นางสาวสุนิษา  ผาริวงค์
2. นางสาวสุวนันท์  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวอนันตภรณ์  อาจแก้ว
 
1. นางสาวคนึงนิจ  เบญมาตย์
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทพร  อานันท์
2. นางสาวแพทรียา  ดีดวงพันธ์
 
1. นางนิตยา  จิบทอง
2. นางมะลิวัลย์  คเณศโยธิน