หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูประภาส เขตบุรี 0819746923
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูประภาส เขตบุรี 0819746923
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูพรรณทิพา ประจวบแท่น 0833279900
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูพรรณทิพา ประจวบแท่น 0833279900
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูสุนันทา พละมา 0850133168
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 124 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูสุนันทา พละมา 0850133168
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล ห้องสมุด 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูฉวีวรรณ ปะทิเก 0897143602
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล ห้องสมุด 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูฉวีวรรณ ปะทิเก 0897143602
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ชั้น 1 ห้อง 213 5 ต.ค. 2557 09.00 ครูรมิดา มาตย์นอก 0833563515
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 2 ชั้น 1 ห้อง 213 6 ต.ค. 2557 09.00 ครูรมิดา มาตย์นอก 0833563515
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]