งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายพงศกร    ภูเงิน
1. นางปฤษณา    ทาโว
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญธิภา    จันทะเขียน
1. นางสาวพณาสันต์    เกษจ้อย
3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายกรัต    วิชาผา
1. นางเพ็ญนภา    ศรีโพธิ์วัง
4 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    กางเกตุ
1. นางศิรินทิพย์    แสงทองพิทักษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................