งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 186
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา    วงศ์คำ
2. เด็กหญิงมาริสา    โพนหลวง
3. เด็กหญิงระติญา    ละมุลตรี
1. นางชม    ไชยรส
2. นางสาวธิติยา    เชียรชนะ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิรงรอง    ภูจอง
2. เด็กหญิงพรรณษพร    นามแสวง
3. เด็กหญิงนภสร    เฉลิมพล
1. นางปฤษณา    ทาโว
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ    แดนดง
2. เด็กหญิงประภัสสร    ดรซ้าย
3. เด็กชายชลทิศ    หงษาวงค์
1. นางคำพวน    ประสงค์สันต์
2. นางสาวราตรี    ยาย่อ
4 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ระพันธ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เพ็งแสน
3. เด็กหญิงพัสภรณ์    แสนงาม
1. นางสาวบังอร    โสมาบุตร
2. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................