งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 187
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปานตะวัน    โรยอำภัย
2. นางสาวสายฝน    บุญสวน
3. นางสาววณิชยา    ศรีสาน
1. นางคำพวน    ประสงค์สันต์
2. นางสาวราตรี    ยาย่อ
2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายต้นตระการ    ปะวะกัง
2. นางสาวยศวดี    ผาพงษา
3. นางสาวอุษณี    อันทะโคตร
1. นางสาววิมลรัตน์    ปัดตาเนย์
2. นางสุดารัตน์    บัวบุญ จ้ำมา
3 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวยุพา    รอดดงบัง
2. นางสาวกัณรญา    บุตรพันธ์
3. นายปฏิภาณ    อาจดวงดี
1. นางมะลิ    ชีวาจร
2. นางเพ็ญนภา    ศรีโพธิ์วัง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................