งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวริสรา    ทิพย์กันยา
2. เด็กหญิงนุชนาฎ    หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงฤชุดา    ศรีพันธ์
4. เด็กหญิงนภาพร    ไชนะรา
5. เด็กชายวีระชัย    ไกลเมือง
6. เด็กหญิงสุภาวดี    ภูผาพันธ์
7. เด็กชายภูมินทร์    แสนสุนนท์
8. เด็กชายเมธาวี    นิระศรี
9. เด็กชายทิวากร    ศรีคำนุช
10. เด็กชายวรวุฒิ    ลิบุตรดี
1. นางนิชุตา    เทศาพรหม
2. นางสายสมร    เพาพาน
3. นางอรุณศรี    ปะสังคะเต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายกันทราภรณ์    วรไวย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พลเตมา
3. เด็กชายณัฐภูมิ    แก้วสิงห์
4. นายธีรภัทร    แสงสีสม
5. เด็กหญิงอารียา    นนทวงศ์
6. เด็กหญิงชลธิชา    วันทา
7. เด็กหญิงวราพร    แซ่ตัน
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา    นิลเขตร์
1. นางสาวชดาษา    อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวุฒิชัย    จันทร์โสม
2. เด็กชายชลธี    ปิดสายะ
3. เด็กชายวุฒิชัย    พันธวงษ์
4. เด็กชายอภสิทธิ์    สิกขา
5. เด็กชายมงคล    บรรเลิศ
6. เด็กหญิงศรุตา    หนันดี
7. เด็กหญิงอริยา    ลันสี
8. เด็กหญิงญาณิศา    พลศรี
9. เด็กหญิงเจนจิรา    สุพะกำ
10. เด็กหญิงชลันธร    มะปะเต
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายพัชรพล    ปัดตาลาคะ
2. เด็กหญิงสุนิษา    ดาราช
3. เด็กหญิงพรรณวิพา    กุลสิงห์
4. นายธนสร    ปะเทสัง
5. เด็กชายอภิวัฒน์    ทิพย์พันโน
6. เด็กชายปฐมพร    สาวันดี
7. เด็กหญิงเปียวดี    เทพสถิต
8. เด็กหญิงเยาวเรศ    ปริวันเตา
9. เด็กหญิงพรนภา    ปินะพัง
10. เด็กชายอรรคพล    บุญแผน
1. นางภคอร    เสถียรธาราจาร
2. นางศุภวรรณ บัวบุญ    ลิ้มมั่น
3. นางสุดารัตน์ บัวบุญ    จ้ำมา
5 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชวิษา    บุนรสิงห์
2. นางสาวจันทร์จิรา    มาเย็น
3. นางสาวจุฑาทิพย์    พรรษา
4. เด็กหญิงหัทยา    ไชยโก
5. เด็กชายพงษกร    น้อยจันวงษ์
6. นายสันติ    จั้นพลแสน
7. นายจักรกฤษณ์    ทองดี
8. เด็กชายอนุรินทร์    สร้างนานอก
1. นางสาวปรียาภรณ์    ยอดแก้ว
2. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
3. นางสาวอภิญญา    โพธิ์แสงดา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธวัชชัย    วงศ์อินจันทร์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย    ชาดง
3. เด็กชายสมภพ    พานิชานุรักษ์
4. เด็กชายรัตน์ดนัย    อ่อนน้อย
5. เด็กหญิงหทัยชนก    แสนเสร็จ
6. เด็กหญิงบุษยา    กันยุบล
7. เด็กหญิงบุษยา    กันยุบล
8. เด็กหญิงคีตภัทร    เทศแก้ว
9. เด็กหญิงวริศรา    โยธาทูน
1. นางละเอียด    มูลวิไล
2. นายวิทยา    แผ่นผา
3. นายสยาม    อันทระบุตร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................