งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายปฎิมากร    งาสีแดง
2. นายอดิศร    พวงพิลา
3. นายวิทูรย์    รัตนพลแสน
4. นายนิกรรัตน์    นวนณภูวัน
5. นายกิตติภพ    เอกราช
6. นางสาวศิริกุล    มุริจันทร์
7. นางสาวชลธิชา    บัวศรี
8. นางสาวอัฏฐภิญญา    ดลประสิทธิ์
9. นางสาวอิศราพร    โพธิ์ศรี
10. นางสาวสิรินันท์    สีแดง
1. นางละม่อม    พลคำมาท
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายจตุพล    ซุ้มอภัย
2. นายอาทิตย์    แก้วคำใต้
3. นายชัชพล    โนนสมบัติ
4. นายนภกร    การกิจธรรม
5. นายพิชญะ    ทระทึก
6. นางสาวฐานิดา    งามลม
7. นางสาวดวงกมล    พลโภชน์
8. นางสาวธัญชนก    ไกรเพ็ชร
9. นางสาวสุนัญญา    ทายัง
10. นางสาวลดาวัลย์    หาฉวี
1. นางสาวชดาษา    อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวภัทริดา    บูราณศรี
2. นางสาวสุชานันท์    ปาสานะโก
3. นางสาวสุชานาถ    ปาสานะโก
4. นางสาวภัทรสุดา    ปะริเตนัง
5. นางสาววราทิพย์    ประเสระกัง
6. นายพลวัฒน์    สุนทวงศ์
7. นายคมกฤษ    รัตนปัญญา
8. นายสราวุธ    ตรีศูนย์
9. นายศุภชัย    บุญโรจน์
10. นายกิตติศักดิ์    ยังมีบุญ
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวจุรีรัตน์    ติสาวัน
2. นางสาวณัฐพร    เรือนจันทร์
3. นางสาววิลัยวรรณ    ณะสีแสง
4. นางสาวสุภานิช    ทองพูล
5. นางสาวภัทรวดี    อาบสุวรรณ
6. นายอภิสิทธิ์    บรรยง
7. นายสุทธินันท์    หงษ์สีทอง
8. นายปฏิภาณ    ธรรมโส
9. นายนนทวัฒน์    ทองดวง
10. นายนันทวุฒิ    ดงแสนแก้ว
1. นายณัฐพงษ์    ฉายพล
2. นายวิระศักดิ์    ชัยผง
3. นายโอภาส    วงศ์สง่า
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเรณุมาศ    เบิกขุนทด
2. นางสาวอมรรัตน์    ปังสี
3. นางสาวฐิติพร    แก้วดก
4. นางสาวอัจฉรา    ภูมิภักดิ์
5. นายศิวะกร    ศรีวิชา
6. นายพงศธร    แพงพงษ์มา
7. นายกิตติศักดิ์    แหล่งสนาม
8. นายนัฐพล    มะลาไวย์
9. นางสาวกาญจนา    สิงห์หาญ
10. นายพงศธร    แสนโท
1. นางภคอร    เสถียรธาราจาร
2. นางศุภวรรณ บัวบุญ    ลิ้มมั่น
3. นางสุดารัตน์ บัวบุญ    จ้ำมา
6 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวรายุทธ    ศรีสุวอ
2. นายตะวัน    บุราณดี
3. นายทวีป    สุวรรทา
4. นายภูวนาท    ขุนบาล
5. นางสาวจิราพร    จ่าบาล
6. นางสาวศิริลักษณ์    กันทะพันธ์
7. นางสาวสุวรรณา    ทานาม
8. นางสาวสิรินาถ    ตันวัฒนะ
1. นางละเอียด    มูลวิไล
2. นายวิทยา    แผ่นผา
3. นายสยาม    อันทระบุตร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................