งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอิศสิริยาภรณ์    สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    มาตรา
3. เด็กหญิงนริศรา    โพธิวรรณ
4. เด็กหญิงมาลาตี    แสงแก้ว
5. เด็กหญิงรัชดา    คำติรัมย์
6. เด็กหญิงจนิสตา    จันบัวลา
7. เด็กหญิงอุมาพร    อินทศิลา
8. เด็กหญิงบงกชมาศ    ภิญโญยาง
1. นางฉัตรฉวี    พัสดุรีนนท์
2. นายนพฤทธิ์    ประสงค์สันต์
2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณัฐธิดา    ปะติตัง
2. นางสาวสยุมพร    ปัดตาราโพธิ์
3. นางสาวนัฐนันท์    สุขแจ่ม
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ชะช้างรัมย์
5. เด็กหญิงณัฐริกา    ปัดติลาพัง
6. เด็กหญิงฐิติยา    กิติราช
7. เด็กหญิงเปียวดี    เทพสถิต
8. เด็กหญิงเปรมกมล    คงสุข
1. นางสาวจิตวิสุทธิ์    การิโก
2. นางภคอร    เสถียรธาราจาร
3. นางศุภวรรณ บัวบุญ    ลิ้มมั่น
4. นางสุดารัตน์ บัวบุญ    จ้ำมา
3 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเบญภรณ์    วงศ์ประเมตฐ์
2. เด็กหญิงโชติกา    โพนเงิน
3. เด็กหญิงชุติมา    หลงสอน
4. เด็กหญิงอารียา    ทนุนาจารย์
5. เด็กหญิงกรกมล    พิลาแดง
6. เด็กหญิงวิชิตา    อิติบุดตา
1. นางสาวกุสุมา    สมศรี
2. นางฐานิตา    พงษ์ธนู
3. นางสาวภรณ์ทิพย์    ศรีพิมาย
4. นางสาวสุวรรณี    บุญทัน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวจันทร์จิรา    มาเย็น
2. นางสาวชวิษา    บุนรสิงห์
3. นางสาวจุฑาทิพย์    พรรษา
4. นางสาวภัทราพร    บุตรเจริญ
5. เด็กหญิงหัทยา    ไชยโก
6. นางสาวปิยพร    ลาดคำจันทร์
1. นายธีระพงษ์    อันชื้น
2. นางสาวปรียาภรณ์    ยอดแก้ว
3. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
4. นางสาวอภิญญา    โพธิ์แสงดา
5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    จันทกุล
2. เด็กหญิงอินทิรา    อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    มหาชัย
4. เด็กหญิงสุภาวดี    มนชะอุ่ม
5. เด็กหญิงอวรี    สีนามหวด
6. เด็กหญิงดรุณี    เพสาลี
7. เด็กชายทัศนัย    ศรีวิลัย
8. เด็กชายณัฐพล    แสนสด
1. นายกฤฎากร    ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา    มะลิวัลย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................