งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววิลาวัลย์    สุดมาตร
2. นางสาวสุนิสา    นุฏตัง
3. นางสาวพรสวรรค์    ทองถวิล
4. นางสาวศศิธร    ดองไม้
5. นางสาวดาริณี    ศรีบุดดี
6. นางสาวอัจฉริยา    โพธิ์เฮือง
7. นางสาวฟาริดา    โยประทุม
8. นางสาวธัญญธร    งอกงาม
9. นายมนตรี    พิมบึง
10. นายวรวุฒิ    ลิบุตรดี
11. นายรัฐธรรมนูญ    ทับขวา
1. นายธงชัย    จันทร์ปัญญา
2. นางนิชุตา    เทศาพรหม
3. นางอรุณศรี    ปะสังคะเต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรินรดี    เจ๊ะอาแว
2. นางสาวอภิสรา    มหารส
3. นางสาวปวินันท์    ปธิเก
4. นางสาวดวงกมล    พลโภชน์
5. นางสาวธัญชนก    ไกรเพ็ชร
6. นางสาวภัสรา    มาพร
1. นางสาวชดาษา    อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายคมกฤษ    รัตนปัญญา
2. นายศุภชัย    บุญโรจน์
3. นายพลวัฒน์    สุนทวงศ์
4. นางสาวภัทรสุดา    ปะริเตนัง
5. นางสาวยุวดี    สิกขา
6. นางสาวศศิธร    พลพิทักษ์
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวบุษบา    วงษ์สมศักดิ์
2. นางสาวอริสา    ทาโม้
3. นางสาวณัฏฐนิช    ปินะษา
4. นางสาวเพ็ญศิริ    เชื้อพลบ
5. นางสาวอาภาพร    สำโรงแสง
6. นางสาวสุทธิดา    ทุมโจ้
7. นางสาวณัฐธิดา    ปะติตัง
8. นางสาวสยุมพร    ปัดตาราโพธิ์
9. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ชะช้างรัมย์
1. นายพรมมา    ประทังวา
2. นางภคอร    เสถียรธาราจาร
3. นางศุภวรรณ บัวบุญ    ลิ้มมั่น
4. นางสุดารัตน์ บัวบุญ    จ้ำมา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวุฒิศักดิ์    กะตะศิลา
2. นายโชคชัย    หม้อยา
3. นางสาวณัฐชา    เวียงบ่อแก
4. นางสาวภควดี    โพนเงิน
5. นางสาวพิจิตรา    มาลาศรี
6. นางสาวกุลณัฐ    นราวงษ์
1. นางสาวกุสุมา    สมศรี
2. นางฐานิตา    พงษ์ธนู
3. นางสาวภรณ์ทิพย์    ศรีพิมาย
4. นางสาวสุวรรณี    บุญทัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเบญจวรรณ    อาระหัง
2. นางสาวลลนา    ปินะเก
3. นางสาววาสนา    ปินะถา
4. นางสาวณัฐการณ์    ปะติตัง
5. นางสาวบังอร    พุดมี
6. นางสาวเจนจิรา    ปัจจัยคัง
7. นางสาวอรวรรณ    บุญเรือง
8. นางสาวรัตน์ติญาภรณ์    เชาระกำ
1. นายธีระพงษ์    อันชื้น
2. นางสาวปรียาภรณ์    ยอดแก้ว
3. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
4. นางสาวอภิญญา    โพธิ์แสงดา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................