งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายชัชวาลย์    ราชจันดา
2. เด็กชายจิรายุ    ทองอด
3. เด็กชายอดิศร    คำภูชา
4. เด็กชายอดิศร    พลสีขาว
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทัศวงศ์
6. เด็กหญิงพรพิมล    หมุยเฮบัว
7. เด็กหญิงพรสวรรค์    ปะติตังโข
8. เด็กหญิงอรอนงค์    ชุมศรี
9. เด็กหญิงภัทรารินทร์    ทำคาม
10. เด็กหญิงเกศมณี    จันทรเทพ
1. นายทินกร    รังรส
2. นางสาวผกาทิพย์    สนิทนิตย์
3. นางสาวรัชนี    โพธิ์หล้า
4. นายสมควร    แสนหว้า
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวราพร    แซ่ตัน
2. เด็กหญิงอารียา    นนทวงศ์
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า    อินทะคม
4. เด็กหญิงชลธิชา    วันทา
5. เด็กหญิงพรชิตา    พิมเภา
6. เด็กหญิงพรพรรณ    ทองสุข
7. เด็กหญิงเพชรลัดดา    ฉลเขตร์
8. เด็กหญิงสรินญา    หม่องคำ
1. นางสาวชดาษา    อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงประวีณา    กองพิมพ์
2. เด็กหญิงชรัญญา    ทบแก้ว
3. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา    ปักเคเต
4. เด็กหญิงศุภอนงค์    ลพพึ่งชู
5. เด็กหญิงภัญญดา    ปักกังเวสัง
6. นางสาวปภัสสร    ประทุมแสง
7. เด็กหญิงนิตยา    โยธะราช
8. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    อุปแก้ว
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่ฮั่น
2. เด็กหญิงพรทิพา    หกประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิรดา    สมศรี
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    กามุตเสน
5. เด็กหญิงจัิราวรรณ    โพดพันธ์
6. เด็กหญิงชุติมา    หลงสอน
7. เด็กหญิงกุาญจนา    แจ้งไพร
8. เด็กหญิงวิชิตา    อิติบุดตา
1. นางสาวกุสุมา    สมศรี
2. นางฐานิตา    พงษ์ธนู
3. นางสาวภรณ์ทิพย์    ศรีพิมาย
4. นางสาวสุวรรณี    บุญทัน
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเจนจิรา    ปัจจัยคัง
2. นางสาวจันทร์จิรา    มาเย็น
3. นางสาวชวิษา    บุนรสิงห์
4. นางสาวจุฑาทิพย์    พรรษา
5. นางสาวภัทราพรณ์    บุตรเจริญ
6. เด็กหญิงหัทยา    ไชยโก
7. นางสาวเจนจิรา    ปัจจัยคัง
1. นางสาวปรียาภรณ์    ยอดแก้ว
2. นายภาคิน    บุตรศรีภูมิ
3. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
4. นางสาวอภิญญา    โพธิ์แสงดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร    สุ่ยหา
2. เด็กหญิงทิพภาภรณ์    แสนพล
3. เด็กหญิงรารีรัตน์    เลพล
4. เด็กหญิงนิชากร    แก้วสาธร
5. เด็กหญิงศิรวรินทร์    จระคร
6. เด็กหญิงวริศรา    แสนคำ
7. เด็กหญิงเพชรมณี    สีพลแสน
8. เด็กหญิงมัณทณา    ครองยุติ
9. เด็กหญิงดรุณี    เพสาลี
10. เด็กหญิงวิภาดา    สุวรรณหงส์
11. เด็กหญิงืทิพย์เกสร    สุระรัศมี
12. เด็กหญิงสุชาดา    คำสีขาว
1. นายกฤฎากร    ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา    มะลิวัลย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................