งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกุลณัฐ    เลิงฮัง
2. นางสาวจารุวรรณ    ประจง
3. นางสาวสุพิณญา    ศรัทธาคลัง
4. นางสาวชุติมา    ใจซื่อ
5. นางสาววิภาพร    วันทาเขียว
6. นางสาววรรณภา    พลสีขาว
7. นางสาวอรุณี    ดวงมา
1. นายทินกร    รังรส
2. นางสาวรัชนี    โพธิ์หล้า
3. นายสมควร    แสนหว้า
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวดวงกมล    พลโภชน์
2. นางสาวธัญชนก    ไกรเพ็ชร
3. นางสาวลดาวัลย์    หาฉวี
4. นางสาวรินรดี    เจ๊ะอาแว
5. นางสาวรินรดา    เจ๊ะอาแว
6. นางสาวปวินันท์    ปธิเค
7. นางสาวภัสรา    มาพร
8. นางสาวอภิสรา    มหารส
1. นางสาวชดาษา    อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววราทิพย์    ปะเสระกัง
2. นางสาวสุชานันท์    ปาสานะโก
3. นางสาวสุชานาถ    ปาสานะโก
4. นางสาวภัทริดา    บูราณศรี
5. นางสาวสิริลักษณ์    นามสมบูรณ์
6. นางสาวชุติมา    กลูรัตน์
7. นางสาวฉัตรญาดา    ศรีสุใบ
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรวรรณ    มุ่งชู
2. นางสาวอรพิมล    สุคนธนิตยกุล
3. นางสาวธิดารัตน์    บัวระพา
4. นางสาวนิติญาพร    ใจเที่ยง
5. นางสาวนิภาพร    คำมิทัน
6. นางสาวสุทธิดา    สุวรรณหาร
7. นางสาวอนุสรา    พงษ์พันนา
8. นางสาวแพรวพรรณ    สุวรรณโคต
1. นายกัปปน์ติพัฒน์    เกียดนอก
2. นางโชติกาญจน์    นนทะสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวบุษบา    วงษ์สมศักดิ์
2. นางสาวอริสา    ทาโม้
3. นางสาวสุธิดา    ทุมโจ้
4. นางสาวอาภาพร    สำโรงแสง
5. นางสาวณัฏฐนิช    ปินะษา
6. นางสาวเพ็ญศิริ    เชื้อพลบ
7. นางสาววัชรีภรณ์    สิมสีดา
8. นางสาวณัฐธิดา    ปะติตัง
9. นางสาวสยุมพร    ปัดตาราโพธิ์
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ชะช้างรัมย์
1. นายพรมมา    ประทังวา
2. นางภคอร    เสถียรธาราจาร
3. นางศุภวรรณ บัวบุญ    ลิ้มมั่น
4. นางสุดารัตน์ บัวบุญ    จำ้มา
6 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกาญจนา    อินรัตน์
2. นางสาวณัฐชา    เวียงบ่อแก
3. นางสาวสลินทิพย์    พลรัตน์
4. นางสาวเปรมฤดี    ศรีวังราช
5. นางสาวกุลนัฐ    นราวงษ์
1. นางสาวกุสุมา    สมศรี
2. นางฐานิตา    พงษ์ธนู
3. นางสาวภรณ์ทิพย์    ศรีพิมาย
4. นายสุวรรณี    บุญทัน
4
7 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณัฐการณ์    ปะติตัง
2. นางสาวลลนา    ปินะเก
3. นางสาววาสนา    ปินะถา
4. นางสาวอรวรรณ    บุญเรือง
5. นางสาวเบญจวรรณ    อาระหัง
6. นางสาวประภัสสร    โพธิ์แสงดา
1. นายธีระพงษ์    อันชื้น
2. นางสาวปรียาภรณ์    ยอดแก้ว
3. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
4. นางสาวอภิญญา    โพธิ์แสงดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................