งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ปวงปะชัน
2. เด็กหญิงกรกนก    ส่องรส
3. นางสาววิยดา    สมศิริ
4. นางสาวกชกร    ดอกแขมกลาง
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ชาวบ้านใน
6. เด็กหญิงธัญรัตน์    ปาปะกี
7. เด็กหญิงไตรทิพย์สุดา    ปักเคเต
8. เด็กหญิงชรัญญา    ทบแก้ว
9. เด็กหญิงญาณิศา    พลศรี
10. เด็กหญิงปภัสสร    ประทุมแสง
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    สิกขา
12. เด็กหญิงอริยา    ลันสี
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชลลดา    วงศ์อักษร
2. เด็กหญิงนฤมล    ชัยอาสา
3. เด็กชายธีรเดช    พรมภาโส
4. เด็กหญิงศศิธร    ลิวไธสง
5. เด็กหญิงมาริสา    จันทะวงษ์
6. เด็กหญิงแก้วกมล    มาแสวง
7. เด็กหญิงกุลกัลยา    สีพา
8. เด็กหญิงอมิตา    ทับนคร
9. เด็กหญิงชนิดา    กาละวิโก
10. เด็กชายภานุเดช    เทพมณี
11. เด็กหญิงสุกัญนิกา    พุดแต้แต้
12. เด็กหญิงสุพัตรา    ชินวงศ์
13. เด็กหญิงอภิญญา    นามน้อย
1. นายกัปปน์ติพัฒน์    เกียดนอก
2. นางโชติกาญจน์    นนทะสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงณิชาพา    เท่าสิงห์
2. เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์    ศรีพรม
3. เด็กหญิงเปรมมิกา    กัตโร
4. เด็กหญิงมณฑิตา    โสมสิ่ง
5. นางสาวศรินยา    พิมพาหาร
1. นายนิติ    สารจันทร์
2. นางพีระพร    แก้วดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................