งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกาญจนา    แก้วจุลลา
2. นางสาวพิมพ์พิมล    ถึงดี
3. นางสาวสุกัญญา    คำหงษา
4. นางสาวเดือนเพ็ญ    เลื่อยไธสงค์
5. นางสาวยุรริษา    วงศ์ศรี
6. นายจักรพันธ์    ศรีวิเศษ
7. นายมนตรี    ศรีสมสุข
8. นางสาวมินตรา    แก้วหานาม
1. นางอฤชร    ฮุซัยนี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปวินันท์    ปธิเก
2. นางสาววิชุดา    หาญนา
3. นางสาวอารีญา    ปัญญาคำ
4. นางสาวดวงกมล    พลโภชน์
5. นางสาวรินรดี    เจ๊ะอาแว
6. นางสาวชนิสรา    บุญบุตตะ
7. นางสาวรินรดา    เจ๊ะอาแว
8. นางสาวอภิสรา    มหารส
9. นางสาวธัญชนก    ไกรเพ็ชร
10. นางสาวภัสรา    มาพร
1. นางสาวชดาษา    อ้วนพรมมา
2. นางปุณิกา    เข็มพิลา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรญา    แสไพศาล
2. นางสาวณัฐติยา    สืบสุนทร
3. นางสาวชุฎาภรณ์    วังสาร
4. นางสาวชมพูนุช    ปะติเพนัง
5. นางสาววรรณภา    ชารีโย
6. นางสาวพรนภา    ปาปะเข
7. นางสาวพิชชาพร    นามสมบูรณ์
8. นางสาวชุติมา    กูลรัตน์
9. นางสาวยุวดี    สิกขา
10. นางสาวจารุวรรณ    ศรีเหล่าขาม
11. นางสาวพิมพ์ชนก    ปัดโต
12. นางสาวภัทริดา    บูราณศรี
13. นางสาววราทิพย์    ประเสระกัง
14. นางสาวสุชานันท์    ปาสานะโก
15. นางสาวสุชานาถ    ปาสานะโก
16. นางสาวภัทรสุดา    ปะริเตนัง
1. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเบญจวรรณ    อาระหัง
2. นางสาวลลนา    ปินะเก
3. นางสาววาสนา    ปินะถา
4. นางสาวณัฐการต์    ปะติตัง
5. นางสาวบังอร    พุดมี
6. นางสาวเจนจิรา    ปัจจัยคัง
7. นางสาวอรวรรณ    บุญเรือง
8. นางสาวรัตน์ติญาภรณ์    เชาระกำ
1. นายธีระพงษ์    อันชื้น
2. นางสาวปรียาภรณ์    ยอดแก้ว
3. นายสุรเดช    พรหมวิอินทร์
4. นางสาวอภิญญา    โพธิ์แสงดา
5 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอรุณ    ชิณแสน
2. นายพงษ์ศักดิ์    ประตังมาโล
3. นายวิวัฒน์    มานะศรี
4. นางสาวจุฑามณี    สีโพธิ์
5. นางสาวธิติมา    สีทาเรือ
6. นางสาวสิริกาญจน์    อุปถัมภ์
7. นางสาวยศวดี    พร่ำสอนง่าย
8. นางสาวปนัดดา    จาจันทะ
9. นางสาวสวนันท์    ศรีจันมา
10. นางสาวจิระภา    ไชยสมบัติ
11. นางสาวสุนีรัตน์    มาตรงามเมือง
12. นางสาวอนุตตรี    ฟ้าคพะนอง
13. นางสาวสุนิสา    สุวรรณดี
14. นางสาวอธิติญา    กองเพชร
15. เด็กชายทัศนัย    ศรีวิไลย์
16. เด็กชายณัฐพล    แสนสด
1. นายกฤฎากร    ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา    มะลิวัลย์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................