งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายตะวัน    บุญเมือง
2. นางสาวภัทรานิษฐ์    พูลลาภพันธ์
3. นางสาววิจิตรา    อะโน
4. นางสาวอารียา    ป้องซ้าย
5. นายกีรติ    บัวลาด
1. นางสาวจำรัส    ต่างสมบัติ
2. นางเกศิณี    กิจสาลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศราวุธ    แสงสุวรรณ
2. นายณัฐพงศ์    ตะวัน
3. นายสิทธิชัย    คารมหวาน
4. นายพงศธร    สุเสนา
5. นายจิรายุ    ภักดีสุวรรณ
1. นายวิทยา    ศรีศาลา
2. นายสุรเนตร    รังเสนา
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายนิมิต    ปุริตัง
2. นายกฤษราช    ปาปะไม
3. นางสาวกิตติพร    อ่อนจันทึก
4. นางสาวเจนจิรา    นนทคำจันทร์
5. นางสาวบัณฑิตา    ดงกาวัน
1. นายทวีศักดิ์    สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์    ลีลาสกุลภักดิ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศิวดล    หอมมาลัย
2. นายพิตตินันท์    จันทวงษ์
3. เด็กชายปีเตอร์    มาลัย
4. เด็กชายตะวัน    อุตนอก
5. เด็กชายรัฐพงษ์    บัวศรี
1. นายทวีศักดิ์    บาลเพชร
2. นายหัสดี    ไชยโม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศิริชัย    อายุศรี
2. เด็กชายถวัล    พันธฤทธิ์
3. เด็กชายธนพล    วงษาวัตร
4. เด็กชายชัยอนันต์    ละดาดาษ
5. เด็กชายรัชพล    แสนองอาจ
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์    หันตุลา
2. นายเฉลียว    ดอนกวนเจ้า
6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายนันทวุฒิ    เหล่าจูม
2. นางสาวกิติมา    มโนแสง
3. นายพงษ์ศักดิ์    พิมแพงรักษ์
4. นายปกรณ์    ขันทะมูล
5. นายฉัตรชัย    หงษ์สีทอง
1. นายกฤฎากร    ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา    มะลิวัลย์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอดิศักดิ์    แสงจันทร์
2. นายชนาธิป    แสนสมพงษ์
3. นายต้นตระการ    หมื่นสีพรม
4. นายชัยมงคล    ศรีฮอแก้ว
1. นายไวพจน์    ภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................