งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพัฒนพงษ์    สีหานารินทร์
2. นางสาววนิดา    นาทองบ่อ
1. นางสาวประกาย    เชื้อนิจ
2. นางวิไลวรรณ    นิรุธติคุณ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายปรเมศว์    หันตุลา
2. นางสาวพัชรินทร์    ปล้องทอง
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์    หันตุลา
2. นายเฉลียว    ดอนกวนเจ้า
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายกฤษณะ    มาวงแหวน
2. นางสาวสุรีพร    ภูน้ำเสียง
1. นายไวพจน์    ภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................