งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิณัฐฑิตา    นามโท
2. เด็กหญิงณัฏฐิราพร    โพธิ์น้อย
3. เด็กหญิงสริตา    รักษาพล
1. นางการจณา    กุลโยธี
2. นางกุสุมา    วรรณจันทร์
6
2 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธีระพงษ์    สุโพธิ์
2. เด็กหญิงนัทชา    ทรงประทุม
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    พันชมภู
1. นางสาวดวงใจ    คะเชนมาตย์
2. นางพจมาลย์    เพียงแก้ว
8
3 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวิศรุต    จันทะกล
2. เด็กหญิงจิราพร    หาญสุโพธิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ    มะเสนา
1. นางกรรณิการ์    พลเสน
2. นางสุภาวดี    พันธ์แซง
11
4 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์    สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงศิรินทรา    บุญแสง
3. เด็กหญิงภัทราพร    แสนโคก
1. นายอภิสิทธิ์    ทะแยง
2. นางอังคณา    ถิรศิราเวทย์
9
5 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปรารถนา    จันบัวลา
2. เด็กหญิงปรียาพร    ทรมีฤทธิ์
3. เด็กชายกรณิส    จันศิริ
1. นางสาวกุณฑิกา    ภูสีฤทธิ์
2. นางนวนันท์    ถาวงษ์กลาง
7
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอฐิวัฒ    ตรีเดช
2. เด็กหญิงอิชยา    ปุยฝ้าย
3. เด็กหญิงกุลยาดา    ทาโว
1. นางสาววิไลลักษณ์    เถื่อนคำแสน
2. นางสาวสุญาดา    ศรฤทธิ์
5
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายกนกพล    เนื่องโนราช
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    โกสุมภ์ศิริ
3. เด็กหญิงณัฐนรี    นนทะมาตย์
1. นายธีระพล    คำธะริ
2. นางสาวพรพรรณ    ยิ่งยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอรรถพล    เขียวประเสริฐ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สุปัดคำ
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ต้นกัลยา
1. นางพัชรินทร์    เทียบพิมพ์
4
9 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอุทัย    จันบัวลา
2. นายสราวุธ    โสดา
3. เด็กหญิงอนัญญา    ปัดคำ
1. นางสาวจิริยา    ภวภูตานนท์
2. นายประเดิม    จันทะคาม
12
10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แดนราษี
2. เด็กชายศุภวิชย์    ทารแพน
3. เด็กชายจุฑาภรณ์    แสนศาลา
1. นางสาววัชรา    มะธิตะโน
2. นางสุนิสา    พารา
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุญยอร    อุดมเวช
2. เด็กชายคณิศร    เรืองแสน
3. เด็กหญิงทอรุ่ง    สายรัด
1. นางพงษ์ลดา    กาญจนปภากูล
2. นางสาวอรอุมา    ศรีสารคาม
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงลลิตา    ไชยคลัง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ธนสารโสภิณ
3. เด็กหญิงสุทธิดา    มีคำพอง
1. นางรัตนา    บุญทานัง
2. นางอรอนงค์    เดชโยธิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐสนี    ศรีอภัย
2. เด็กหญิงระชา    ภูคงน้ำ
3. เด็กหญิงอรอนงค์    ศรีสูง
1. นางวิไลวรรณ    จักรไชย
2. นางเพลินทิพย์    ขุ่มด้วง
10
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธนาวรรณ    ปาปะโข
2. นายตรีเพชร    ศรีสุยิ่ง
3. นายนันทวัฒน์    โทอะรัญ
1. นางลักษมี    ม่วงคลา
2. ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต    เรืองสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    ปะวะทัง
2. เด็กหญิงรสิตา    พะกะยะ
3. เด็กหญิงชฎาพร    ตองติดรัมย์
1. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์สง่า
2. นายมนตรี    คำโฮง
8
16 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวจิรภัทร์    บุดดีคง
2. เด็กหญิงสุทธิดา    มะเสนา
3. เด็กชายธีรศักดิ์    จันวงษา
1. นางกัลยา    วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร    วงศ์วัฒนาวิจิตร
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสุภกฤษณ์    ตาติจันทร์
2. เด็กหญิงนันธิญา    พรมวัง
3. เด็กหญิงพวงทอง    ศรีคง
1. นางสาววราพร    โยธาภักดี
2. นางสาวสายชล    สุวรรณโสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอวัสดา    ศรีธรณ์
2. เด็กหญิงญาณิกา    อ่อนอำไพ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    เป่าตัว
1. นางสาวดวง    พานะโส
2. นางสาวรัตน์ดาวัล    วรรณปะเถาว์
7
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเยาวพา    ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงศศิณา    วิถาทานัง
3. เด็กหญิงเบญจมาพร    ทัพธานี
1. นางสาวจุรีรัตน์    จวงสมุทร
2. นางสาวภัคภิรมย์    เพียนอก
5
20 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา    ช่วยรัมย์
2. เด็กชายพสิษฐ์    ครุฑยักษ์
3. เด็กหญิงเยาวภา    แก้วขวัญข้า
1. นางสาวภัทรนันท์    รัตนพันธ์
2. นางลัดดา    ปักสังคะเนย์
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญญเรศ    ศรเดช
2. เด็กหญิงธีนิดา    นันทศรี
3. เด็กหญิงปริ่มประภา    ปิยะวงษ์
1. นายนัฐพงษ์    วงชารี
2. นายเอกพล    ศิริมนตรี
4
22 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงไอรดา    สอนฮูม
2. เด็กหญิงเฟื่องนภา    ประทุมมาตร์
3. เด็กชายอภิชาติ    ภูมี
1. นางสาวณัฐชยา    เทียบเพชร
2. นายพิทักษ์    อุทาภักดี
9
23 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงพราวนภา    หามาลา
2. เด็กหญิงอรอนงค์    เขตนิมิตร
3. เด็กหญิงพิสมัย    กอกมลวิทย์
1. นายธนายุต    ปินะถา
2. นางสาวรัชฎานรินทร์    พุดหล้า
6
24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปิยฉัตร    ปราณศักดิ์
2. นางสาวพุทธิชา    ทบวงษ์
3. นางสาวธัญญา    โคตรวงษ์ทอง
1. นายพรสวรรค์    เหล่าดวงดี
2. นางศินันท์ธีรา    บัวริวัน
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอิสราภรณ์    ดวงจันทร์ดา
2. นางสาววรรณพร    เพชรก้อน
3. นางสาวพรนิภา    พิมพา
1. นางวนิดา    คันธา
2. นางสนิท    หลักธรรม
5
26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายคมชาญ    ขันทะมูล
2. นายอภิสิทธิ์    บัวเมือง
3. นายเทพฤทธิ์    มูลวรรณ์
1. นายวราวุธ    ทักษิมา
2. นางเนตรนภา    เชื้อโชติ
8
27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายเกียรติศักดิ์    พันธ์เทศ
2. นางสาวจุฑามาส    โยธาธรณ์
3. นางสาวปพิชญา    หมูนสี
1. นายวัชรากร    สุดโทวา
2. นางอรวรรณ    นันสถิตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    โทธุโย
2. เด็กหญิงกมลธร    ดามะหาด
3. เด็กหญิงตะวัน    ถานกางสุ่ย
1. นางสาวอัญมณี    สิทธิชินวงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ    ศรีอุดร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศศินา    รินทะรักษ์
2. นางสาวไพลิน    วังหอม
3. นางสาวแพรวพรรณราย    ศรีคำ
1. นายปรีชา    พิศรี
2. นางเพ็ญศรี    ปุริศรี
4
30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอธิพงษ์    ศรีหารัตน์
2. เด็กหญิงพันทิภา    วงศ์งาม
3. นางสาวปภัสราภรณ์    อันทะปัญญา
1. นางสาวบัวรีย์    นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
5
31 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธัญญลักษณ์    จันทะแสง
2. นางสาวสุนันทา    วงษ์ฮาดจันทร์
3. เด็กชายเด็กชายณัฐพล    นาปาน
1. นางสารพี    อุทัยเรือง
9
32 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปวีณา    ศิริทาเม็ง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    หมั่นเพียร
3. เด็กหญิงณัฐสุดา    ดวงแสงพุฒ
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ไมตรีก้านตรง
2. นายศิริพงษ์    ศาลาผาย
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................