งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกาญจนา    เทียงมา
2. นายภานุพงศ์    โพธิ์น้อย
3. นางสาวสโรชา    เวียงนน
1. นางพรทิพย์    บุญเกษม
2. นางสาววารุณี    ไชยรงศรี
6
2 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวจิราภรณ์    ไชยคำ
2. นางสาวศุฑาทิพย์    ศรีบุญเรือง
3. นายยุทธภูมิ    ทับสมบัติ
1. นางจุไรรัตน์    ธนยั่งยืน
2. นางปัญธนิษฐ์    วงศ์มุลาลี
7
3 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนันทกร    แสนราชา
2. นางสาวเททินี    เสาสมภพ
3. นางสาวนภาพร    สุดแสง
1. นางกรรณิการ์    พลเสน
2. นายบรรจบ    แสนศรี
9
4 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวัชระ    เนื่องโพธิ์
2. นายนราชิต    ภูแล่นคู่
3. นางสาวปริญดา    โพธิ์ทอง
1. นางสาวนิตยา    พรสีมา
2. นางนิตยา    เจริญอาจ
12
5 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนฤมล    โพสียา
2. นางสาวกนกภัทริตา    แสงไกร
3. นางสาวปิยธิดา    อินธิแสน
1. นางอรสา    ชินรัตน์
2. นางสาวเบญจพร    ยศดา
10
6 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธนพล    สุขศรี
2. นางสาวนพรัตน์    พันธุ์สูงเนิน
3. นางสาวนุสบา    ดอกไม้
1. นายพิศาล    อินโท่โล่
2. นางสาวรัตนา    พยุหะ
11
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายภูริจิรัส    โชติเชย
2. นายภพธร    มณีพงศ์
3. นายณัฐนันท์    วิชัยภูมิ
1. นายธนาธิป    พันธ์โหมด
5
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกุลธิดา    ภูนิลวาลย์
2. นางสาวจุฑาธร    สินแสง
3. นางสาวสุทธินันท์    ไชยนา
1. นางกนกวรรณ    รัตนพลแสน
2. นางสาวณิชาพัฒณ์    จิรพันธุ์กุลชาติ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุวิมล    พลภักดี
2. นางสาวชัญญาภรณ์    คุณเศรษฐ
3. นางสาวอัญชลีญา    อัตนา
1. นายปิยะพงศ์    ผลเจริญ
2. นายสุรชัย    นธีนาม
4
10 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวลมิตรา    สอนสา
2. นางสาวทรรศนีย์    เลสนาดี
3. นางสาวพิมพกา    ศรีแก้วน้ำใส
1. นางสาววัชรา    มะธิตะโน
2. นางสุนิสา    พารา
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายสืบสกุล    ขัตติยะวงศ์
2. นายยศพล    พิมล
3. นายธีรโชติ    สิงบุดดี
1. นายพัฒนพงษ์    จันทร์สว่าง
2. นายยุทธพน    พูลพุทธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกนกพร    วัดระดม
2. นายวัชระ    บุญเลิศ
3. นางสาวสุวิมล    ทดคุย
1. นายประดิษฐ์    ศรีภูโรจน์
2. นางสาววิระวรรณ    เจริญศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอนิศรา    ปราณี
2. นางสาวสุภิญญา    ไวยวัฒน์
3. นางสาวสุวิชชา    แนวหล้า
1. นางรตินันท์    รังเสนา
2. นายสมชิต    ภูวนารถ
8
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพุฒิพงษ์    ไปนา
2. นายศักดิ์สิทธิ์    พรสวรรค์
3. นางสาวพันธกานต์    ป้องขวาเลา
1. นายธนัช    ภูมิชูชิต
2. นายนพอนันต์    สุนทรพสิษฐ์
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรัตตินันท์    บุบผามะตะนัง
2. นางสาวมณีรัตน์    บุบผามะตะนัง
3. นางสาวกาญจนาพร    นามน้อย
1. นางศุทธวดี    บะคะ
2. นางหยาดฟ้า    จันทเขต
5
16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพัชราพันธ์    ปะสาวะเท
2. นางสาวฤทัยรัตน์    เทียงผง
3. นางสาวทิติมาพร    ปิดตามานัง
1. นางสาวปัทมาพร    นนทะสี
2. นางสฐาปณีย์    โสภณอดิศัย
7
17 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุทธิดา    พันธ์เหนือ
2. นางสาวอรอนงค์    คงสอดทรัพย์
3. นางสาวณิชกานต์    คะเนวัน
1. นางจารุวรรณ์    ชนะพันธ์
2. นางภัทรินทร์    แก่นคำ
18 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวีรภัทร    คำพันธ์
2. นางสาววนิศรา    ยศคำลือ
3. นางสาวณัฐริกา    ศรีสังข์
1. นางนุชรา    โพธิ์ไทย
2. นางวรัทยา    โพธินาม
4
19 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพิไลวรรณ    ปลอดโปร่ง
2. นางสาวปรียาภรณ์    บุญเฮ้า
3. นางสาวเบญจมาศ    ปินะกาโน
1. นายศุภลักษณ์    เรืองสมบัติ
2. นางเรณุกานต์    โชติกนกกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปาริฉัตร    ฤทธิ์ศาสตร์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ทรัพย์คำจันทร์
3. นายอาทิตย์    ศรีนนท์
1. นางสาวภัทรนันท์    รัตนพันธ์
2. นายสมพร    เหล่าทองสาร
9
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธัญชนก    เชื่อมรัมย์
2. นางสาวสุดารัตน์    พื้นแสน
3. นางสาวขนิษฐา    นาคลี
1. นายศราวุธ    ภูมิเขตร์
2. นางสาวอัจฉรา    ปักกุนันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายจิรวัฒน์    พาบุ
2. นางสาวทิพยสุคนธ์    ปะวะโก
3. นางสาวเพชรวราภรณ์    วงเส
1. นางสาวนุชมาศ    สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางสาวศศิธร    สายวัน
7
23 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุทธิดา    บุ้งทอง
2. นายสุทัศน์    ตันเล
3. นางสาวอรุณรัตน์    ปิดตาโส
1. นายชัยวัฒนา    ประภาศรี
2. นางสาวอภิญญา    แก้วใส
6
24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอัญชลี    คำจันทร์
2. นางสาวธนันยา    ศรีมาทอง
3. นางสาวเขมสรณ์    ดวงพันนา
1. นางสาวภัทรวรรณ    ไวสาหลง
2. นางสุพรรณี    สุขทองสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอธิชัย    อภัยไธสง
2. นายสมพนธ์    เสริมใหม่
3. นางสาวศิริชญาภรณ์    ยุซิ
1. นางวนิดา    คันธา
2. นางสนิท    หลักธรรม
6
26 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวบุษบา    กุสลา
2. นายณภัทร    จันทะหาร
3. นางสาวนุจริยา    พิมพา
1. นางสาวสุธาสินี    ไชยศึก
2. นางเพียงพิศ    ชื่อพิบูลย์
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพงศธร    ศรีชาภา
2. นายชาญณรงค์    แสนพงษ์
3. นางสาวกมลวรรณ    นามมุงคุณ
1. นายฐาปกรณ์    อวยกลาง
2. นางเพลินพิศ    นอระศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปริฉัตร    รู้สึก
2. นางสาวปัทมา    โสภาวรรณ
3. นางสาว กฤษณา    ชุ่มหิน
1. นางธัญจิรา    ศรีพารา
2. นางเพ็ญศรี    ปุริศรี
7
29 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพัชรี    อิทธินนท์
2. นางสาวอรวรรณ    บุญมี
3. นางสาวศุภิสรา    คำกอง
1. นางลัดดาวัลย์    ไชยคิรินทร์
2. นายอภิภพ    จันทะเดช
5
30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรัตติญากร    น้อยตรีมูล
2. นางสาวมาริศา    พรมน้อย
3. นางสาวมาริสา    หงส์สีทอง
1. นางสาวจารุณี    สีเนหะ
2. นางวิรัญญา    ทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................