งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปภาวดี    ราชจินดา
2. นางสาวปานตะวัน    จิณารักษ์
3. นางสาวอรปรียา    ทำลา
1. นางศิรินยา    น้อยพลทัน
2. นางสาวอำนวยพร    นันทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วไพดอน
2. เด็กหญิงเขมนันท์    พัันชมภู
3. เด็กหญิงสิรินยา    ทับพิมล
1. นางสาวดวงใจ    คะเชนมาตย์
2. นางพจมาลย์    เพียงแก้ว
4
3 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอาทิตยา    สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงศิริยากร    หาหอม
3. เด็กหญิงสุนิษา    หนีทุกข์
1. นางสาวรัชนี    โพธิ์หล้า
2. นางสาววิชุพร    ศรีพงษ์
3. นางสิริอร    จันทรงกุล
5
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชลดา    สุขพรม
2. เด็กหญิงนวภัทร    แก่นนาดี
3. เด็กชายชญานนท์    แก้วแสนเมือง
1. นางประกอบ    วัชรไกร
2. นางภัทวรรณ    วิทาโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอนันตพงษ์    เถาว์ชาลี
2. เด็กหญิงอภิญญา    พวงทวี
3. เด็กหญิงชลกานต์    แสนสุข
1. นางปิยกุล    จันทเขตต์
2. นางปิยนาฏ    มาคิน
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิธร    อุปฮาต
2. เด็กหญิงวีรวรรณ    มาตรา
3. เด็กชายธนากร    จินดาพล
1. นายประภาส    เขตบุรี
2. นายอานนท์    โอนนอก
9 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกษมา    จันทะปะทัง
2. นางสาวศรุตยา    สิมวิเศษ
3. นางสาวอัมพรพิมพ์    พงษ์คำ
1. นางสาวบัวพันธ์    ดงตะใน
2. นางวันทนีย์    ดาสม
7
10 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวรรณิสา    พูลประเสริฐ
2. เด็กหญิงผกามาศ    ชนะสัตย์
3. เด็กหญิงสิรินยา    ทุ่งจันทร์
1. นางสาวจุฑามาศ    วงศ์สง่า
2. นายมนตรี    คำโฮง
7
11 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงธัญวลัย    ลาหนองแคน
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    แพงพงมา
3. เด็กหญิงนิพาดา    ชิณโคตร
1. นางกัลยา    วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร    วงศ์วัฒนาวิจิตร
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ปะวันวัย
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ศิลปศาสตร์
3. เด็กหญิงศิรินันท์    อรัญมิตร
1. นางภัทรียา    ชายศรี
2. นางสาวอัจฉรีย์    นามวิเศษ
6
13 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงญาณี    แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงกนกภรณ์    ปุริสังข์
3. เด็กหญิงศุภรพรรณ    เที่ยงธรรม
1. นางสาวจิราวรรณ    ภูวนารถ
2. นางรัชนี    หมื่นศรี
4
14 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิราพร    ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงสุภาคินี    ทองดี
3. เด็กหญิงปิยะดา    นาคพันธ์
1. นางสาวนุชนาถ    ทองสุพล
2. นางสุมาลย์    ภวภูตานนท์
7
15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพิสมัย    พลเรือง
2. นายกฤตภาส    ภูจินตกสิกาล
3. นางสาวพรนภา    เจนสาริกิจ
1. นางสาวจุลมณี    พาโคกทม
2. นางอารยา    ราชจันทร์
7
16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอรวรรยา    มะเเสนา
2. เด็กหญิงพรไพลิน    พรหล่อ
3. เด็กหญิงทันธิกา    แสงเทียน
1. นางสาวชรินรัตน์    ลดาวัลย์
2. นางวารุณี    แสนบุตรดา
5
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภนุช    ประทุมทอง
2. เด็กหญิงเมษนี    ไชยสงคราม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    หนูพร
1. นายกิติพงษ์    บุระคำ
2. นางวิไลรัตน์    วรรณทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม
19 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอัญธิษฐา    ดาวรายรัมย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ยามไธสง
3. เด็กหญิงช่อผกา    กล้าหาญ
1. นายชัยวัฒนา    ประภาศรี
2. นางสาวอภิญญา    แก้วใส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง    เตี้ยชัยสง
2. เด็กหญิงศศิธร    พรมรัต
3. เด็กหญิงอินอร    ดวงพันนา
1. นางเทียมจันทร์    เรืองแสง
2. นางไพรวัลย์    สิงหาปัด
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอรญา    แสนวัง
2. นางสาวณัฐกานต์    กุสิคุณ
3. เด็กหญิงบุษกร    สืบกินนอน
1. นางกุลวรรณ    สวนแก้ว
2. นางจันทร์เพ็ญ    คุณสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนันทพร    มีเค้า
2. นางสาวเจนจิรา    มั่นคง
3. นางสาวปิยภรณ์    หอมราตรี
1. นางบุษริน    ธารพันธ์ุ
2. นายปรีชา    พิศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................