งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวดวงพร    ทึนลด
2. นางสาวธัญชนก    เสนาวงษ์
3. นางสาวศิรินภา    อะโน
1. นางสาวฐิติมา    ประยูรพรหม
2. นางทองพูล    อ้มเถื่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศุภกร    วิชาติ
2. นายพีระ    ระดาดาษ
3. นายภานุพงศ์    ภาโนชิต
1. นางกัญชลีพร    ยอดเพชร
2. นางพรพันธ์    ภูสอดเงิน
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวบุษบา    ชิณโคตร
2. นางสาวสุนิสา    โพธิ์สุวรรณ
3. นางสาวยลดา    โยธาทูน
1. นายอรรถพล    พันธุ์งาม
4
4 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปวิณา    นารีแก้ว
2. นางสาวรัชนีกร    ชาสมบัติ
3. นางสาววรรณภา    แรงจบ
1. นางสาวรินภา    เส็งสาย
2. นางสาวเมริษา    หิตายะ
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเบญญทิพย์    มาศงามเมือง
2. นางสาวสุพรรณสา    โสจันทร์
3. นางสาวนฤกานต์    กิ่งแก้ว
1. นางสาวพรทิพย์    ปัดตาเคนัง
2. นางอารีวรรณ    ธาตุดี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนลินมาศ    รุ่งภาษา
2. นางสาวกณิศนันท์    อินทเคน
3. นางสาวสุวิมล    ทดคุย
1. นายสถาพร    ภูผาใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกุลธิดา    กุลสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรินทร์    อุ่นเจริญ
3. นางสาวเจนจิรา    เกิดน้อย
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    โพธิจักร
2. ดร.นิดา    กิจจินดาโอภาส
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวคัทรียา    ปัดทุมแวง
2. นางสาวนริศรา    เลาราช
3. นางสาวมงคลวรรณ    ศรีจำนงค์
1. นางสาวปัทมาพร    นนทะสี
2. นางสฐาปณีย์    โสภณอดิศัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววนิดา    แสงห้าว
2. นายธนากรณ์    อุดรเขตร
3. นางสาวสุทธิดา    พันธ์เหนือ
1. นางจารุวรรณ์    ชนะพันธ์
2. นางภัทรินทร์    แก่นคำ
6
10 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณัชชา    ดงหิงษ์
2. นางสาวนิภารัตน์    ห้อยไธสงค์
3. นางสาวศิริยากร    ศรีธรณ์
1. นางมยุรี    เทพถิล
2. นายสายัญห์    เอื้อกิจ
5
11 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกุสุมา    คำสีแก้ว
2. นางสาวบุญธิชา    สีกุลา
3. นายพงษ์พัฒน์    พรมโชติ
1. นางสาวภัทรภร    ภาวะหาญ
2. นางอมรรัตนฺ์    นินทราช
7
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศิริลักษณ์    ผลชู
2. นายโชติวัฒน์    โคตรไกรสร
3. นางสาวโสภิตา    บำรุงเกาะ
1. นางขนิษฐา    หล้าสุดตา
2. นางเสาวนีย์    หาวิเชียร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุนิสา    ประโคทัง
2. นางสาวเพ็ญนภา    ขอนสี
3. นางสาวภาวิณี    ทะสูง
1. นางสาวนุชมาศ    สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางพิกุล    นามปัดสา
8
14 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรวีวรรณ    มาตนอก
2. นางสาวสุภรัตน์    สุขจิต
3. นายไตรภพ    ปิดตานัง
1. นางสาวรัชฎานรินทร์    พุดหล้า
2. นางสาวสุวรรณี    ผาผง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชญานันท์    วรฉันท์
2. นางสาวชฎาทิพย์    โพธิ์ระกัน
3. นางสาวณัฐนันท์    สีตะ
1. นางสาวภัทรวรรณ    ไวสาหลง
2. นางเทียมจันทร์    เรืองแสง
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเกษมณี    ช่องศรี
2. นางสาวอุมารินทร์    สิงห์ทอง
3. นายคมชาญ    คงบวรเกียรติ
1. นายสุวิทย์    โคทนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอดิศักดิ์    เปตง
2. นายอรรถพล    ถุงสมบัติ
3. นางสาวยุภารัตน์    น้อยนอนเมือง
1. นางธัญจิรา    ศรีพารา
2. นางเพ็ญศรี    ปุริศรี
4
18 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ประทุมมา
2. นางสาวไพลิน    จันทกรณ์
3. นางสาวปิ่นทิพย์    ปะวะเท
1. นางพชรชล    ทาดทา
2. นางวิรัญญา    ทุมวัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................