งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธนาวุฒิ    สร้อยโพธิ์์
2. เด็กชายชนะ    กันฝา
3. เด็กหญิงสุจิตรา    วงศ์มามี
1. นายจำรูญ    แก้วโพธิ์
2. นายสมจิต    เมืองนาม
2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิดาภา    รังคะวิภา
2. เด็กหญิงพิชญาภัด    บัวบานค่ำ
3. เด็กชายเจษฎากร    ลาชุม
1. นางปิยกุล    จันทเขตต์
2. นางปิยนาฎ    มาคิน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภธิดา    กุมชาด
2. เด็กชายปกรณ์    ปะติตังโข
3. เด็กชายนนทวัฒน์    อันตระกูล
1. นางขวัญใจ    เปลวเฟื่อง
2. นางพุทธชาติ    ปะกิคา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิจิตตรา    จำลองเพ็ง
2. เด็กหญิงนฤมล    แดนวงค์ดอน
3. เด็กหญิงสุวิไล    บุญสิน
1. นายจตุพล    ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร    จันโทสุทธิ์
5
6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุปรียา    ประติทานะโต
2. เด็กหญิงสุนิสา    มาลาม
3. เด็กหญิงณัฐฎณิชา    ประทุมมาตร
1. นางสุธาสินี    บุญมา
2. นางสาวสุนิสา    จันทร์พล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนัตติยา    ธรรมโส
2. เด็กหญิงวราภรณ์    แสนตลาด
3. เด็กหญิงสาลินี    โพธิจักร
1. นางสาวจินตนา    แก้วภา
2. นางมุนี    ภวภูตานนท์
6
8 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธิดารัตน์    ศรีโฮง
2. นางสาวพิมพา    ยัพราช
3. นางสาวศุภาริณี    พลศรี
1. นายประสิทธิ์    เภตรา
2. นางวรัทยา    โพธินาม
8
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชลดา    บางอุทา
2. นางสาวสุพัตรา    กระแสงสิงห์
3. นายนิติภูมิ    เทพสถิต
1. นางวิไลวรรณ    นิรุธติคุณ
2. นางสาวไอรฏา    เหล่าสะพาน
4
10 โรงเรียนวรัญญวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสรศิกดิ์    สินมั่น
2. เด็กชายภานุพงษ์    ประทุมตรี
3. เด็กชายอัครเดช    หลงสิม
1. นางสาวประนอม    โมกไธสง
2. นายมนตรี    ไวจำปา
9
11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงญานี    พูลมะณี
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ผุยคำภา
1. นางกาญจนา    แก้วแผ่ว
2. นางเสาวลักษณ์    ปีกกลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงพรศิริ    หนูพา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ลาดสีทา
3. เด็กหญิงอังคณา    ไชยเดช
1. นายชัยวัฒนา    ประภาศรี
2. นายอัมรินทร์    ผิวอ่อน
6
13 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธนากร    จันทะสำโรง
2. นายชัยชนะ    ลาโยธี
3. นางสาวกัญญาวีร์    หีบแก้ว
1. นายภิรมย์    มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี    วาทโยธา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................