งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธัญสุดา    ผังดี
2. นางสาววัชราภรณ์    อสุรินทร์
3. นางสาวศิริพร    เหมสมัคร
1. นางทวี    ภวภูตานนท์
2. นางอัจฉรี    สุวรรณนาคินทร์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายกฤษกร    ลาวัลย์
2. นายศุภวัฒน์    ดงกาวัน
3. นางสาวณัฏณิชา    ศรีประย่า
1. นางสาวกันต์กนิษฐ์    โพธิจักร
2. นางจำปา    สืบสุนทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายกฤษฎา    ขันอุดทา
2. นางสาวกัญญารัตน์    เวียงสิมา
3. นางสาวแก้วกรรณิการ์    แซ่อยู่
1. นายฤทธิชัย    เสนาพรหม
2. นายสาคร    แสนยากุล
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพรชัย    มูลวงษ์
2. นางสาวศุธิชา    ชาวเกวียน
3. นางสาววิไลพร    วิลัย
1. นางสาวธัญญาพัทธ์    จอมศรีกระยอม
2. นางนุชรา    โพธิ์ไทย
5
7 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายณัฐรัฐ    วังทัน
2. นายตุลยวัตร    กล่ำภากรณ์
3. นางสาวพิมพิสุทธิ์    จันเต
1. นางสาวกัลยณัฐ    แสงสุริยา
2. นางอำมร    จัตุชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายชานนท์    ทิพย์เนตร
2. นายชัยณรงค์    ช่วยโนน
3. นายธนากร    ปริพล
1. นางราษี    สืบโมรา
2. นายวิฑูรย์    สืบโมรา
4
9 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวน้อมจิตร    เทียบแก้ว
2. นางสาวลลิตา    ปัตตะวัง
3. นางสาวพิกุลแก้ว    จันทร์เทพ
1. นายธวัชชัย    บึงใส
2. นางสาวสุวรรณี    ผาผง
6
10 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธิดาพร    นามโล
2. นางสาวนริศรา    นามวรรณ
3. นางสาวจิราวิไล    โคตรจันทร์
1. นางดวงใจ    บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสิวินีย์    เททะสังข์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอภิสิทธิ์    สิมลา
2. นายกิตติศักดิ์    ค่อมสิงห์
3. นางสาวพัชริญ    บริบูรณ์
1. นายภิรมย์    มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี    วาทโยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนิตยา    สุริยา
2. นายสุริยันต์    สีอุตตะ
3. นายสิทธิเดช    หอระษัตย์
1. นางพิศมัย    เนื่องไชยยศ
2. นายเสมา    ชื่นพิบูลย์
13 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวจันทกร    แถนสีแสง
2. นางสาวประภัสสร    พิสิษฐ์สรรค์
3. นางสาวมยุรี    วังแพน
1. นางธัญจิรา    ศรีพารา
2. นายประยงค์    ศิริทรัพย์
5
14 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุวิมล    วิชาผา
2. นายภูวดล    ภิรมย์ไกรภักดิ์
3. นายธีระพงษ์    อับสีรัมย์
1. นางสาวนฤทัย    รางศรี
2. นางพชรชล    ทาดทา
4
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายทรงวุฒิ    เพชรสุวรรณ
2. นางสาวศิรินันท์    บุษบง
3. นางสาวลัดดาวัลย์    สมอคำ
1. นายทองหล่อ    วันวิเศษ
2. นางปิยวรรณ    วันวิเศษ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................