งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายปิยชาติ    แซ่โง้ว
2. เด็กหญิงบุญมี    ศรีโมรา
3. เด็กหญิงพจมาน    ศรีโง๊ะ
1. นางคนึงนิจ    อุทาภักดี
2. นางพุทธสินธ์    ผิวสอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    แสนบุดดี
2. เด็กหญิงเก็จมณี    ประนัดเท
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    เทพสีดา
1. นางสาวชลิดา    อนุเวช
5
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอิชยา    ปุยฝ้าย
2. เด็กชายอฐิวัฒ    ตรีเดช
3. เด็กหญิงกุลยาดา    ทาโว
1. นางสาววิไลลักษณ์    เถื่อนคำแสน
2. นางสาวสุญาดา    ศรฤทธิ์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำโม
2. เด็กหญิงวรประภา    แป้นสกุล
3. เด็กหญิงณัฐมล    ปัดทุม
1. นางสาวธิดารัตน์    เทียบเพชร
2. นางสุจิรา    พลลาภ
4
5 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายรุ่งสุริยา    ทุงจันทร์
2. นายนพเก้า    หงษ์ศรี
3. นายสุรศักดิ์    แสนชัยวงษา
1. นางจิราวรรณ    แก้วหาวงษ์
2. นางสาวภาริณี    สุวรรณศรี
6
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสุธางค์กุณ    จาติ
2. เด็กชายธนาธิป    ทองทิพย์
3. เด็กชายณัฐภัทร    คำเชียง
1. นางพรรณวดี    พิสิษฐ์พงศ์
2. นางสาวอรอุมา    ศรีสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชญาน์รัตน์    ศรีตระการ
2. เด็กหญิงอาทิตยา    โยธมาตย์
3. นางสาวมัลลิกา    คุณโน
1. นางสาวชมพู    สัจจวาณิชย์
2. นางไอลัดดา    ปามุทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายบารมี    สุทธิประภา
2. เด็กชายภูวนาถ    สินทร์สุพรรณ
3. เด็กหญิงฐิติมา    ทองอินทร์
1. นางวรชพร    บุบผามะตะนัง
2. นางศุทธวดี    บะคะ
7
9 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธนพงษ์    ศรีทา
2. เด็กชายปฏิวัติ    สายสินธิ์
3. เด็กหญิงขวัญฤดี    จริงประโคน
1. นางกัลยา    วงชารี
2. นายนรินทร์พิภัทร    วงศ์วัฒนาวิจิตร
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงธนภรณ์    อินทร์ปัญญา
2. เด็กหญิงบารินี    ป้อมศรี
3. เด็กชายปิยะณัฐ    แก้วพะเนาว์
1. นางสาวนิตยา    ทิพศรีราช
2. นางศศิธร    พาบุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณัฐมล    ประกอบแก่น
2. นางสาวอุรารัตน์    อัมโภชน์
3. นางสาวชลลดา    จันทะนันท์
1. นางสาวจุลมณี    พาโคกทม
2. นายสายัญห์    เอื้อกิจ
8
12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัชชา    ตั้งชารี
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ภาระโข
3. เด็กหญิงกาญจนา    จุปะมัดถา
1. นางวารุณี    แสนบุตรดา
2. นางวิไลวรรณ    นิรุธติคุณ
4
13 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภสิน    ชัยชนะ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    หงษ์บุดศรี
3. เด็กหญิงภัณฑิรา    คุ้มไพทูรย์
1. นางชลิฏา    ยศดา
2. นางสุกัญญา    โยธายุทธ
14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุญทริก    วันชนะ
2. เด็กหญิงกัญญา    เหนือบุดดา
3. เด็กหญิงอทิติยา    โยธาจันทร์
1. นางบังอร    คชอาจ
2. นางสุภาวดี    มาหา
5
15 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวิภาวดี    ใสงาม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา    ปะโคทัง
3. เด็กหญิงมลฤดี    สาลี
1. นางสาวนุชมาศ    สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางพิกุล    นามปัดสา
9
16 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสิรภัทร    พงษ์พยัคฆ์
2. เด็กหญิงสุนิสา    งามเลิศ
3. เด็กหญิงณัฐฐา    เพชรล้ำ
1. นางสุมาลี    ถาแสง
2. นายเชษฐ์ดนัย    เที่ยงแก้ว
6
17 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอณุวัตร    คงนุ่น
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ภูศรี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    กันยาวงค์
1. นายนิมิมตร    โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์    วรรณเสริฐ
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนัทพร    ขุ่ยคำมี
2. เด็กหญิงสิรินยา    ทินเกิ๊ก
3. นายเกสิณี    โลหากาศ
1. นางสาวรุ่งฤทัย    ไมตรีก้านตรง
2. นายศิริพงษ์    ศาลาผาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................