งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธรณ์ธันย์    คงเกิด
2. นางสาวประกายรุ้ง    อินทิแสน
3. นายวิทวัส    หาสุข
1. นายกริช    อุทาภักดี
2. นางพิมลรัตน์    ทองยศ
2 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายภานุพงศ์    สันโดษ
2. นางสาวปัญญาพร    ดลประสิทธิ์
3. นางสาวอนงค์พร    ไปรแดง
1. นางสาวกมลทิพย์    แสงครจิต
2. นางสุภาวดี    พันธ์แซง
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายณัฐพงษ์    นนทะวงศ์
2. นายสุทธิชาติ    บินซามัน
3. นางสาวกุลวดี    ตรีไมยราช
1. นางสาวกนกวนันท์    บุตราช
2. นายวัชรชัย    ทองแถม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววิชญาพร    ชินสี
2. นางสาวเจนจิรา    อินธิแสน
3. นางสาวสุวิตรา    โพธิ์เกตุ
1. นางนวนันท์    ถาวงษ์กลาง
2. นางสาวปัทมาภรณ์    ทองชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววิไลลักษณ์    ปราบสูงเนิน
2. นางสาวปราจรีย์    บัวกอง
3. นางสาววรรณภา    อาจบัณฑิต
1. นางกุลวดี    ผ่านจังหาร
2. นางบุษกร    ฮามคำไพ
6 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรุ่งอรุณ    พลต้าง
2. นางสาวบุษรินทร์    เทียบจันทร์
3. นางสาวณัฐพร    เทียงดาห์
1. นางรัชดาภรณ์    ไชยกุล
2. นางสาวเบญจมาศ    แสงรีย์
7 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณิชากร    บุตรเนียร
2. นางสาวปิติธิดา    จันทร์แทน
3. นางสาวศิริลักษณ์    มิทราวงศ์
1. นางศิรินทร์พร    ชลารักษ์
2. นางสาวอรอุมา    ศรีสารคาม
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสิรินยา    ภูกระบิล
2. นางสาวมัณฑิกาญจน์    โกการัตน์
3. นางสาวมาริสา    กิจจินดาโอภาส
1. นางขนิษฐา    เตชะนอก
2. นางสาวอุดมลักษณ์    วานิชชัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายโกวิท    ชาวสวน
2. นางสาวทิพย์วรรณ    สุทธิประภา
3. นางสาวลลิตา    ทุริดไธสง
1. นางหยาดฟ้า    จันทเขต
2. นางอรนุช    ชิตทรงสวัสดิ์
6
10 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอนุสรณ์    สายไพสงค์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ปีนะกะเส
3. นางสาวพรทิพา    อันศิริรังกูล
1. นายดำเนิน    มหาสะโร
2. นางสาวนิตยา    ทิพศรีราช
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวราพล    สุวรรณปะกา
2. นางสาวเจสิตา    แคนสุข
3. นางสาวรักษ์สุดา    มูลวันดี
1. นางสาวดวง    พานะโส
2. นางสาวรัตน์ดาวัล    วรรณปะเถาว์
8
12 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายนัทธพงษ์    สีจันทร์
2. นายนันทวัฒน์    ปะนัดสุจ่า
3. นางสาวสรัญญา    เปลี่ยนสาย
1. นางสาวสายยนต์    เทเวลา
2. นางสาวเยาวลักษณ์    บุตรศรี
4
13 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพิทักษ์    แพงวงษ์
2. นางสาวตะวันฉาย    โทอินทร์
3. นายชัชวาล    ช่างผัสส์
1. นางสาวบุษรา    ดงอุทิศ
2. นางศรีไพร    อุ่นใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวแคทลียา    นพคุณ
2. นางสาวอรนิภา    สามิน
3. นายอรรถชิระ    ทุมปัด
1. นางสาวนุชมาศ    สวัสดิ์พาณิชย์
2. นางพิกุล    นามปัดสา
7
15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายสุทัศน์    เบิกบาน
2. นางสาววิภาวรรณ    นมัสไธสง
3. นางสาวพัชราภรณ์    หาญประกอบ
1. นางสาวธณัฐชาภรณ์    ทึนหาญ
2. นางสุมาลี    ถาแสง
5
16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวดรุนี    โสบุญ
2. นางสาวสิรินยา    แก้วกอน
3. นางสาวสมฤทัย    รัตนพร
1. นายนิมิตร    โยวะผุย
2. นางภัทรานิษฐ์    วรรณเสริฐ
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพรไพรินทร์    หีบแก้ว
2. นางสาวปภัสสรณ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวพนิดา    อุปนันท์
1. นางประดับ    รักษานาม
2. นายสุชาติ    ใจดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................