งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตรดา    ธรรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลดา    ธรรมประเสริฐ
1. นายภานุวิชญ์    แสนคำภา
2. นายไพรัตน์    น้อยนนท์
4
2 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายบัณฑิต    ราตะกั่ว
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ซามาตย์
1. นางสาวนกแก้ว    ยี่รัมย์
2. นางสาววรรณรัตน์    มูลศรีทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายยศฑยุ    ป้องจันทร์
2. นายพงษ์ธร    สีพันนาม
1. นางสาวขวัญชนก    ภูทองขาว
2. นางพิกุล    พรมสาเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกัญญ์วรา    ปาระเขียว
2. นายภูมิณภัทร    ทัพธานี
1. นางประสพพร    อันบุรี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปวิชญา    บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงวิภาวดี    สายสุวรรณ์
1. นายจตุพล    ปะติตังโข
2. นางนัยน์ปพร    จันโทสุทธิ์
5
7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    ทองหลง
2. เด็กหญิงสุชาดา    ประทุมสัน
1. นายกิตติศักดิ์    สุมนนอก
2. นายสุขประชัย    คำยานุกูล
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอนุชา    จันทวฤทธิ์
2. เด็กหญิงวาสนา    พีระ
1. นางสาวจินตนา    แก้วภา
2. นางมุนี    ภวภูตานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอภินันท์    จิกจักร์
2. นายณัฐพล    กาบทุม
1. นางสาวภัทรภร    ภาวะหาญ
2. นางอมรรัตน์    นินทราช
4
10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงณัฐพร    จวงสมุทร
2. เด็กหญิงพันธ์ณี    ช่างงาน
1. นางสาวนิตยา    หอมกลิ่น
2. นางลมโชย    หารศรีภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธีรวัตร    ลุนจุนละ
2. เด็กหญิงบุษกร    บัดจัตุรัส
1. นางสาวนัชชา    ศรีเกิน
2. นายประพันธ์พงษ์    ไชยจิตร
6
12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงมินท์ตา    ทานะแจ่ม
2. เด็กหญิงภิตดา    โพธิ์นอก
1. นางดวงใจ    บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสิวินีย์    เททะสังข์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม
14 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายนนทวัฒน์    สายจำปา
2. นายอุทัย    สุนทรแตร
1. นางกฤษณา    มุลมาตย์
2. นายกฤษณ์    สืบเมืองซ้าย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวรวุทธ    หีบแก้ว
2. นายนิรชน    ผาบจันทร์สิงห์
1. นางสาวบัวรีย์    นนทะเนตร
2. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................