งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายณัฐวัฒน์    มาตย์วังแสง
2. นายคงกระพัน    ใจมุ่ง
1. นายสัญญา    วุฒิสาร
2. นายไพรัตน์    น้อยนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม
4 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพิทักษ์    โพธิ์น้อย
2. นางสาวรัชนก    อ่อนจันทร์
1. นายคำสิงห์    ฉิมพลี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววชิราภรณ์    อัปปะมะโน
2. นางสาวพร้อมหทัย    เจริญศรี
1. นายทรงศักดิ์    โฉมเฉลา
2. นายธนูศิลป์    แสนมาโนช
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสมฤทัย    ลุนดาพร
2. นายมนัญชัย    จรศรี
1. นางสาวประกาย    เชื้อนิจ
2. นางวิไลวรรณ    นิรุธติคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวิทวัส    มณีจันทร์
2. นายนพรัตน์    ผิวนวล
1. นายนิคม    อุ่นใจ
2. นางศรีไพร    อุ่นใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม
9 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศรันย์    บุญบุตรท้าว
2. นายโพธิสาร    ศรีรักษา
1. นางสาวนัชชา    ศรีเกิน
2. นายประพันธ์พงษ์    ไชยจิตร
10 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธนกฤต    ไชยวึด
2. นายอภิสิทธิ์    โคตรจันทร์
1. นางดวงใจ    บริบาลบรรพตเขตต์
2. นางสาวอรุณี    รัตนวิจิตร
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม
12 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายธนพงษ์    จุติรักษ์
2. นางสาวชุติมา    จันทะเค่
1. นางสาวนฤทัย    รางศรี
2. นางพชรชล    ทาดทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................