งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงมะลิชล    คำโฮง
1. นางเกษศิรินทร์    วิริยเมธางกูร
6
2 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสวราชย์    จันมณี
1. นางสาวอัทธนีย์    สัมพันธ์
10
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บรรณกิจ
1. นางยิ้มรมัย    พลศรี
7
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอนัญญา    พวงทอง
1. นางสาวนิตยา    แสนสุข
4
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสิรวิชญ์    บุญลอด
1. นายภาณุพงศ์    จักรโนวัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
7 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษณะ    นาวงค์
1. นางสาวระพีพรรณ    เทียกสม
9
8 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    สีคลัง
1. นางยุพาพร    วงค์ไชยา
8
9 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา    คำกอง
1. นายวิกรณ์    มากดี
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัทธิยา    ดวงจันทร์
1. นายสุเมธ    เทียงดาห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนมหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิธร    อุปฮาต
1. นางพรรณทิพา    ประจวบแท่น
4
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปวริศา    บุตรโชติ
1. Mrs.Retsel Faye    Nevaliza Escalona
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุปผา    สุวรรณวิจิตร
1. นางสาวศกุนิชญ์    ตรีประทุม
8
14 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบุษมาศ    แทนวัน
1. นางสาวทิพย์รดา    ทองสวัสดิ์
6
15 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายปาติโมกข์    มางาม
1. นายอธิพงษ์    จันทร์เปล่ง
4
16 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงประภัสรา    บุญตาแสง
1. นางประภัสสร    ปะวะโท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    หนอสีหา
1. นายรักศักดิ์    ไสยลักษณ์
5
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนีรนุช    ได้แทน
1. นางสาวเบญจมาศ    พันเมศร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวีระพล    อัปมะกา
1. นางอรจรัส    อันชำนาญ
7
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอวัสดี    แสนบุรี
1. นางสาวศิลนภา    ปัญญาพิม
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอารียา    สิมลา
1. นางสาวนฤมล    ศรีหาผล
4
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกาญจนา    นากอ
1. MissElla    Rosario Nineza
23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอารียา    พรรษา
1. Mrs.Nancy    Donwicha
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอารีวรรณ    วรรณชาติ
1. นางปัญณวีย์    อันทะปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................