งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 313
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศศิวรรณ    คุรินทร์
1. นางสาวภัทราภรณ์    สุจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายภานุพงษ์    สันโดษ
1. นางบุพผา    ชนะบุญ
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศิริรัตน์    ทับทิมไสย์
1. นางยิ้มรมัย    พลศรี
4
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวรดล    แสนสุโพธิ์
1. นางสาวบูรณาพร    พลธิรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
6 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววนิดา    เทียบชิง
1. นางสาวระพีพรรณ    เทียกสม
6
7 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพัชรพงษ์    แคนเสา
1. นางกาญจนา    อนุรักษ์รัศมี
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวศิน    ทอนมาตย์
1. นายวิกรณ์    มากดี
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปิยะกมล    ไชยพร
1. นางสาวสุกัญญา    ขันหนองจอก
5
10 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณิชาภัทร    รัตนติสร้อย
1. Mr.Antonio    Agudo Sugoy
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายสุริโย    แสนหล้า
1. นางสาวศกุนิชญ์    ตรีประทุม
4
12 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวขนิษฐา    นามฤทธิ์
1. นางประภากร    คุตไชยกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุธาทิพย์    ประทุมทอง
1. นายสุรศักดิ์    วิบูลย์คำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรทัย    หลงสอน
1. นางสุกัญญา    วชิรปัญญาวัฒน์
6
15 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปาริฉัตร    ปิดตาละโพธิ์
1. นางอรจรัส    อันชำนาญ
5
16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกมลพร    พงษ์สุพรรณ
1. นางสุวรรณ    อะโน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชยธร    สีหามาตย์
1. นางสาวนฤมล    ศรีหาผล
5
18 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชโรธร    สีเป้ด
1. นางบุษราภรณ์    ชาวทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายศุภโชค    มากร
1. นางสาวเฉลิมศรี    นิรงค์บุตร
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศุภลักษณ์    แสงหิม
1. นางสาวชุติมา    ถิตย์ประเสริฐ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................