งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 314
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ไชยภักดี
1. นางรัชนี    อัคฮาดศรี
6
2 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สุธรรม
1. นายเยี่ยม    ไปนา
7
3 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    ศรีบุญเรือง
1. นางบุพผา    ชนะบุญ
10
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุภาพร    สันตะพลี
1. นางยุพิน    ยศดา
7
5 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงมุกธิตรา    อุทัยเลี้ยง
1. นางถนอมทรัพย์    วงศ์นุกูล
10
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวีรฐา    เหล่าหมวด
1. นางสาวพิชชาภรณ์    จันวิทย์
4
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชลลดา    กุมภวาปี
1. นางสาวกนิษฐา    โพธิ์นางรอง
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศรุตา    ศรีณะ
1. นางสมจริยา    เนื่องศรี
4
9 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปาริชาติ    ทวยหมื่น
1. นางใยยะดา    จันทะนาม
10
10 โรงเรียนโนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนาฏยา    ดวงแก้ว
1. นางยุพาพร    วงค์ไชยา
7
11 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสิรธีร์    ตีเมืองซ้าย
1. นายวิกรณ์    มากดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐวีร์    ภูสีสม
1. นางเรไร    สุปัญบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเจนจิรา    นรินยา
1. นางสาวอรชุน    โสสุด
10
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐดนัย    ตันติกุลวัฒนกิจ
1. นายชนะชัย    พรดอนก่อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเอมิกา    บุบผามาลา
1. นางสาวลานีญา    หนอสีหา
5
16 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ    วัดสี
1. นางสาวณัฐกานต์    ตระกูลโกศล
7
17 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศิลป์ประภา    กิจไธสง
1. นายอธิพงษ์    จันทร์เปล่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนกเนตร    สวาทพงษ์
1. นางศุภลักษณ์    ทิพย์วงศา
5
19 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวภัทราวดี    มาตย์คำมี
1. นายชาญชัย    ชาวพงษ์
7
20 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    อุณาธิเนย์
1. นางศุภวรรณ    บัวบุญ ลิ้มมั่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทอนนุสะ
1. นางเรืองอุไร    ธรรมวัฒน์
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์    มาอ้วน
1. นางนิศารัตน์    อามาตร์
10
23 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    อุดมแก้ว
1. นางวิมลวรรณ    ใบบ้ง
9
24 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงฐิติภัทร    พรหมประดิษฐ์
1. นางอมร    โยวะผุย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์    จิตบุตร
1. นางสาวนฤมล    ศรีหาผล
4
26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    ชาติวงษ์
1. นางทิวาลักษณ์    เหล่าวงษา
8
27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิตติมา    แสนเมือง
1. นางมลฤดี    วิวรรณพงษ์
ชนะเลิศ
28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    มากร
1. นางสาวพิมกานต์    สิงห์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงดวงใจ    อ่อนลี
1. นางภัทรานที    ชูเสน
4
30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุนัฐฉา    ชัยสีดา
1. นางสาวชุติมา    ถิตย์ประเสริฐ
4
31 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิชญา    จันทจร
1. นายศุภฤกษ์    ทัศน์เจริญ
8
32 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวรรณพร    ชาดง
1. นางอารีย์    บุษบง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................