งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 315
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอารียา    เวสานัง
1. นางภัททิรา    ลืออุติกุลวงศ์
4
2 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวัชรินทร์    คำภูวรรณ
1. นางบุพผา    ชนะบุญ
6
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเจนจิรา    พันธุ์รัตน์
1. นางวรรณภา    หนูวรรณะ
7
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเบญญาภา    สนิทชน
1. นางสาวนิตยา    แสนสุข
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพิชามญช์    มิตระวิจารณ์
1. นางสาวพิชชาภรณ์    จันวิทย์
4
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายสิรดนัย    พุทธบุตร
1. นางสาวปนัดดา    ดาทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายภาคิน    ศรีเป้า
1. นางใยยะดา    จันทะนาม
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายดนัย    วิไลแก้ว
1. นายวิกรณ์    มากดี
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายสิทธิโชค    เหล่าพาชี
1. นางสาววิชุตา    ไลออน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอารียา    มูลตรีมา
1. นางสุนทรียา    เสาหิน
11 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพิมพ์นิภา    ทุมดี
1. นางรัชนีวัลย์    วรรณศรี
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกชกร    สุวรรณวิจิตร
1. นางสาวลานีญา    หนอสีหา
5
13 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวญาณัจฉรา    เพียรอดวงษ์
1. นางนุชรินทร์    ปีนะกาตาโพธิ์
4
14 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเพียงระวี    อุทัยศิลป์
1. นายสุทธิรักษ์    ปะริตวา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวทติยา    ทองภูธรณ์
1. นางรัชนี    บุตรชัย
16 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชลิดา    พรมชาดา
1. นางจารุพักตร์    ทวีรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวดวงชงสมร    เพียแก้ว
1. นายประพันธุ์    ธรรมวัฒน์
5
18 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุภัสษร    กมละคร
1. นางนิศารัตน์    อามาตร์
19 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสิริญา    แสงจันทร์
1. นางลาวัลย์    นนทะสี
5
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกรรณิการ์    ดวงชาทม
1. นางนฤมล    จัตุชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุจิตรา    ศรีวิคำ
1. นางสาวนฤมล    ศรีหาผล
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์    หงษ์สีทอง
1. ว่าที่ร้อยเอกขวัญเมือง    สิทธิจันทร์
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศุภกานต์    ศิริโอด
1. นางสราลี    หลงแย้ม
24 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม
25 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพัชราภรณ์    จันโอ
1. นางสาวดลมัย    วรรณอุดรชาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุภาพร    แสงทวี
1. นายศุภฤกษ์    ทัศน์เจริญ
27 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรอนงค์    โหระเวช
1. นางอารีย์    บุษบง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................