งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 316
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุวนันท์    กันพล
1. นายสหัสวรรษ    วงศรี
4
2 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุพัชรินทร์    เกษมาลา
1. นายเยี่ยม    ไปนา
10
3 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจิราภร    ทับพิมเสน
1. นางสังวรณ์    ปรางประโคน
4 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวราลักษณ์    คล้ายลำเจียก
1. นางยิ้มรมัย    พลศรี
5
5 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ผุยตาดทอง
1. นางยุพิน    ยศดา
9
6 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายประกายสิทธิ์    เทพคำราม
1. นางทองจันทร์    สลักคำ
5
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปรียกาญจน์    ไหวดี
1. นางสาววรรณภา    มงคลมะไฟ
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์    ภาระเวช
1. นางสาวนฤมล    ช่วยกลาง
7
9 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงมัญชุภา    มีอนันต์
1. นางยุวดี    เนื่องโนราช
10 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศุภวารี    ชาวเหนือฟ้า
1. นางสาวสุปรียา    วงศ์ดวงจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิ่นสุดา    เทียบแสง
1. นางใยยะดา    จันทะนาม
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเพลงพิณ    ยอดเพชร
1. นายวิกรณ์    มากดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนภัทร    ปาละจินต์
1. นายสกล    มาบุญธรรม
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิตา    พยุงวงศ์
1. นายธนานัติ    เปรมบุญ
8
15 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสิรีธร    อินศร
1. นางสาวมยุรี    ลาดนาเลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุกัญญา    แสงกล้า
1. นางสาวจันทมรี    ไปหนี้
6
17 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิประภา    พลนอก
1. นายวัชรินทร์    เทียมมาลา
7
18 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงอนัญญา    โพธิ์เงิน
1. นางสาวสุวัจนา    สาทองขาว
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลนันท์    โมกไธสง
1. นายสัญญา    อาจจอหอ
4
20 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุภาวดี    โคตวงษา
1. นางจันทิมา    สุขพนัส
21 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสิธิศักดิ์    ประทัดสานัง
1. นางสาวพัชรี    วงษ์แสน
7
22 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกานต์ศินา    สีสุแล
1. นายสมคิด    สิงห์สวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายก้องเกียรติ    พันมานิมิต
1. นางสุรีพร    สองสี
7
24 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเมนิสา    ปินะถา
1. นางวิมลวรรณ    ใบบ้ง
5
25 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเรือง    ชินบุตร
1. นางไตรรัตน์    นานอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงฟ้าใส    จันทร์สนิท
1. นางทิวาลักษณ์    เหล่าวงษา
5
27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงดารารัตน์    พลศิริ
1. นางละออง    เหล่าจูม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม
29 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงมินตรา    ศิริกันยา
1. นางภัทรานที    ชูเสน
30 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเสาวนีย์    ถาวงค์ราม
1. นางดวงใจ    บุตรคำโชติ
4
31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงลัดดาพร    ดัชถุยาวัตร
1. นางยุวดี    รัชพันธ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................