งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 317
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนิตยา    ฝ่ายสิงห์
1. นางวันทนา    สุขนา
5
2 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุพิชญา    สุโพธิ์อามาตย์
1. นายสากล    สุวรรณศักดิ์
9
3 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวไอลดา    พลศิริ
1. นางยิ้มรมัย    พลศรี
4 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุวิตรา    โพธิ์เกตุ
1. นางสาวนิตยา    แสนสุข
5 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชนม์นิภา    จากผา
1. นางนันดา    เมืองมัจฉา
6
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศราวัณ    ภูถาวร
1. นางสาววรรณภา    มงคลมะไฟ
4
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววรารักษ์    สุวรรณแสน
1. นายธนดล    ดำคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวภัทธิรา    แก้วแสงสิม
1. นางพรรณิพา    สิงห์สีโว
7
9 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกุลณัฐ    ไชยงาม
1. นางใยยะดา    จันทะนาม
10 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณิฎิยากร    ทับชา
1. นางเกศิณี    กิจสาลี
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกนกรักษ์    ไชยคำภา
1. นางดัชนี    จันทจร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนิราวรรณ    วรรณา
1. นายธนานัติ    เปรมบุญ
8
13 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวชาลิสา    ยอดสระเทิน
1. นางสาวขนิษฐา    อิ่มสำอางค์
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนนาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววราทิพย์    ราชมูลตรี
1. นางสาวจันทมรี    ไปหนี้
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศยามน    สีสังข์
1. นางดวงเพ็ญ    อินธิแสน
4
16 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอภิญญา    มีพา
1. นางสาวพัชรี    วงษ์แสน
6
17 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุภาพร    ทุไธสง
1. นางปรีชาภรณ์    อาณารัตน์
5
18 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววรรณณิสา    โยธาวงศ์
1. นางณัฐยา    เสนาโนฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปวันรัตน์    บุดไธสง
1. นางลาวัลย์    นนทะสี
20 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนวลลออ    วิชัยวงค์
1. นางวาสนา    เหล่าดวงดี
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกาญจนา    ดวงมั่น
1. นายมงคล    สีทะนารัตน์
5
22 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพรนภา    แสนเมือง
1. นางผกามาศ    ถนอมวัฒนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนิตติยาภรณ์    ศรีอุดม
1. นางสาวจันทร์ศรี    ตั้นภูมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนิตยา    วิจันดา
1. นางพัฒนา    สืบเมืองซ้าย
6
25 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกำไรมาส    ผิวขาว
1. นายสุพจน์    ยะปะพันธ์
7
26 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเบญจมาศ    กระจ่างจันทร์
1. นางเอื้อมพร    ทัศน์เจริญ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................