งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 318
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกษิรา    คำโฮงค์
1. นายอิทธิพล    สมจร
5
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธนดล    แฮร์ริสัน
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล    วิบูลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชญานิน    นาระคล
1. นางสาวนรานุช    สีหนาท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายมหินทร    โพธิวรรณ
1. นายวิกรณ์    มากดี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงธิติมา    แสงใส
1. นางสาวลดาวรรณ    สุทธิสินธุ์
4
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปณาลี    กึกก้อง
1. นางประภาพรรณ    เทเวลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชนิตา    สัมพันธ์
1. นายอธิพงษ์    จันทร์เปล่ง
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายคุณากร    ทานะสี
1. นางสาวตาราไตร    จะดี
4
10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ธรรมวัฒน์
1. นายประพันธุ์    ธรรมวัฒน์
2. นายปรีชา    พุทธลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กัตโร
1. นางอรจรัส    อันชำนาญ
5
12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนริสสา    กิจประชุม
1. นายพัทธรพี    โสดาจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวนิสา    ศรีจรูญ
1. นายอนุชาติ    ขันโยธา
14 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพงศกร    ศิริสุรักษ์
1. นายเฉลิมวุฒิ    สาคำนะ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงวรกัญญา    จันทรสมบัติ
1. นางยุวดี    รัชพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................