งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 319
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเมย์ฤดี    ลาดโฮม
1. นายสมยง    ดงเรียงราช
5
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพีรพล    พลเสนา
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรบูล    วิบูลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายณัฐภัทร    ทำมาน
1. นางสาวปริญญฉัตร    เคนหงส์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนาฎลีสิรินทร์    นาคทองคำ
1. นายวิกรณ์    มากดี
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอัญฌนางค์    สืบประยูร
1. นางปนัดดา    ศรีสะอาด
4
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนภัสกร    อุ่นพิกุล
1. นางพรพิศ    คุตไชยกุล
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพรนิภา    เตชะแก้ว
1. นางสาวศุภาลักษณ์    โพธิ์พยัคฆ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปิยะวรรณ    ปินะกาโน
1. นายสรุศักดิ์    วิบูลย์คำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวปิยธิดา    ทองสา
1. นางสาวศรันย์ภัทร    บุตรลา
4
11 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวดอกแก้ว    นามสีคุณ
1. นางอรจรัส    อันชำนาญ
5
12 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกนกวรรณ    โพธิรุกข์
1. นางชลธิชา    พานเมือง
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณฐพรรณ    พลธรรม
1. นางสาวกานต์รวี    นูวบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวนวิยา    ภูคำกอง
1. Mr.Malcolm    Sida
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววิไลวรรณ    บุญมีสีสุเวช
1. นางละออง    ไชยแพน
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................