งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 321
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลชนก    สุดสาคร
2. เด็กหญิงสุจิรา    รังสี
3. เด็กหญิงธัญญพร    เวียงนนท์
4. เด็กหญิงรัตนา    หมวดเมือง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    ผิวสอาด
1. นางวันทนา    สุขนา
2. นางอรอนงค์    อรรถเวทิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายบุรัสกร    บุริวัน
2. เด็กชายธีธัช    ธงศิลา
3. เด็กชายภูริทัต    คำศิริรักษ์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    อักษร
5. เด็กชายคุณากร    ภูวนารถ
1. นางชญาน์รัศมิ์    นิจรมย์
2. นางอนุช    พลลาภ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงภวิตา    อันบุรี
2. เด็กหญิงเลิศนภา    ลือชา
3. เด็กหญิงไอยดา    ไชยสมคุณ
4. เด็กชายภาคภูมิ    สิทธิ
5. เด็กชายอภิวัฒน์    แก้วคำ
1. นายณรัฐ    จันทจร
2. นางดัชนี    จันทจร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บัวรัตน์
2. เด็กชายธนารัชจ์กร    ประโคทัง
3. เด็กชายชนาธิป    มณีทัพ
4. เด็กหญิงภูริชญา    จงเกษกรณ์
5. เด็กหญิงนฤมล    ผิวทอง
1. Mr.Ronaldo    D.Garon Jr.
2. นายเทพเทวัญ    ดวงดี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอาสนอินทร์    จ้อสูงเนิน
2. เด็กชายกันตินันท์    โคตภา
3. เด็กหญิงขนิษฐา    เทียงดาห์
4. เด็กหญิงผดุงขวัญ    ศรีหามาตย์
5. เด็กหญิงนภารัตน์    จันทรี
1. นางพิศมัย    ขายม
2. นางแสงเดือน    โยมไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    เก่าแสน
2. เด็กหญิงกัญญาพร    คำศรีรัตน์
3. เด็กหญิงดรุณี    บุตรศรี
4. เด็กหญิงศรัญพร    นามสมบูรณ์
5. เด็กหญิงอรกานต์    พนมใส
1. นายชาญชัย    ชาวพงษ์
2. นางสาวพัชรี    วงษ์แสน
7 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสุขโภชน์    สิงห์วารี
2. เด็กหญิงภัทรดา    เตณะวัฒน์
3. เด็กหญิงไออุ่น    ทุมมาลา
4. เด็กหญิงสิริมล    คำพระ
5. เด็กหญิงภัทรนันท์    ปุเลโต
1. นางสาวณัฐชยา    สืบสอน
2. นางสาวสุจิตรา    พาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิพร    โพธิ์ศรี
2. เด็กชายชัชวาล    เลพล
3. เด็กชายรักเกียรติ    โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงร่มฉัตร    ดารังวัน
5. เด็กหญิงติชิลา    ชมภูน้อย
1. นางดวงใจ    บุตรคำโชติ
2. นายสุพจน์    ยะปะพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายเสกสรรค์    อันอ่อน
2. เด็กหญิงวิรวรรณ    โอตพล
3. เด็กหญิงวรรณิภา    แก้วหล่อน
4. เด็กหญิงจันทร์สุดา    อ่อนนาม
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ไวเสนา
1. นางยุวดี    รัชพันธ์
2. นางเกิดพร    ทองเปาว์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................