งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 322
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวีระพงษ์    จินรักษ์
2. นายพิศาล    วงศ์งาม
3. นางสาวสุพัตรา    จันทร์เทศ
4. นางสาวปิยะธิดา    ไชยบิน
5. นางสาวอัญชลีศา    แก้วยา
1. นายวัชรยุทธ    สุมะหา
2. นางสาวอนันต์ญาญ์    เหล่าสมบัติ
2 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเกษฎาภรณ์    อาจบรรจง
2. นางสาวเจนจิรา    บัวศรี
3. นางสาวฐาปนี    ขันสัมฤทธิ์
4. นางสาวสุธาสินี    ศรีผไทสมันต์
5. นายเธียรเลิศ    ศรีสันติสุข
1. นางเกศิณี    กิจสาลี
3 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวอรวรา    พิมพะปะตัง
2. นายอนุรักษ์    อนุอัน
3. นายวรเชษฐ์    เหล่าทอง
4. นางสาววนัญญา    ก้อนทอง
5. นางสาวจิตตวดี    ผิวผุย
1. นางสาวจินตนา    โทนไทย
2. นางสุชิดา    สาตารม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายปณิธาน    นาคมี
2. นางสาวณิชกานต์    ประพฤตินอก
3. นางสาวพรกนก    จันโทสุทธิ์
4. นางสาวรัตนาภรณ์    คำหงษา
5. นายนิมิตร    กุมวาปี
1. นางนันทพร    ภาวะลี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอัครพล    จันทราช
2. นางสาวเพียงขวัญ    วันเพ็ญ
3. นางสาวบงกชทิพ    หงษ์ศรีแก้ว
4. นางสาวปฏิญญา    ชำนาญดี
5. นายจิตรทิวัส    สาตาธิคุณ
1. นางอินทิรา    ศรีสว่าง
2. นางสาวเพ็ญนภา    พินิจกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................