งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 323
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงเจนนิภา    มุลม่อม
1. นางสาวณปภัช    สายรัมย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงศศิชา    ไสยกิจ
1. นายจิระศักดิ์    มะลิซ้อน
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายอิสรภาพ    เหลืองอุดมชัย
1. นางสาวกิตติญานี    นิติกานต์การุณ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกวินนาฎ    ธรรมทรัพย์
1. นางสาวสุชัญญ์ญา    จันทร์นามเขตต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงกุลสตรี    เหง้าสุวรรณ
1. นางสาวนิรชล    นนทะสิน
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสิลาวรรณ    ศรีสุข
1. MissLi    Yajie'
4
8 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงนงค์นุช    นาคนิล
1. นางสาวเสาวนีย์    สีหาอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงชลนิฌา    เกตุสันเทียะ
1. นางสาววรารัตน์    อนุสัตย์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนวรัญญวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุภาลักษณ์    กาญจนาพูนทรัพย์
1. นางกนกพร    หอมทอง
5
11 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายชนะภูมิ    ประชายูร
1. MissGe    PingPing
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ฮุยน้อย
1. นายมนตรี    บุญสิทธิ์
5
13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวญาณิศา    ถามูลแสน
1. นางสาวสุณัฏฐา    น้อยดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    แซ่ตั๊น
1. นางสาวเยาวพร    ศรีระษา
4
15 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กหญิงพิมพวรรณ    เปียนประโคน
1. Mr.Jame    Wu
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายนพกานต์    โคธิสาร
1. Mr.Xu    yong fu
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................