งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 324
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวเสาวลักษณ์    หนูตอ
1. นางสาวภัทราภรณ์    สุจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนกันทรวิชัย สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสรวงสุดา    ภูหนององค์
1. นางสาวจิราพร    สายหลักคำ
6
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวสุวัฒนา    ราศรี
1. MissWu Hung    Lien
5
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายวิทูร    ปาปะสิม
1. นางสาวพิราวรรณ    สุพร
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวจิรภัทร    สุขศรีตรี
1. Mr.Du    Wuzhuan
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกนกพร    ทองหล่อ
1. นายเจิ่นหลง    หลี่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศิริกานต์    สาพิมาน
1. นางทัศนีย์    ลามี
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวศิริลักษณ์    จันทะบูรณ์
1. นางนิจพร    จันทรดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวณัฐณิชา    อินเป้ง
1. นายทรงเดช    สมทิพย์
6
11 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวธนภรณ์    ภูคำศักดิ์
1. นางสาววรารัตน์    อนุสัตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวกันยากร    อันทรโคตร
1. นางสาวยลรดา    กระแสโสม
5
13 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวรุ่งอรุณ    พรมกุล
1. นายมนตรี    บุญสิทธิ์
4
14 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวบุษกร    แหล่งสนาม
1. MissHuang    Chun ju
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวทรงอักษร    พรมดวงศรี
1. นางสาวเยาวพร    ศรีระษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาวพิรดา    ตุมโฮม
1. นางสาวสุภาวดี    น้อยหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นางสาววรางคณา    ผ่านแสนเสาร์
1. Mr.Xu    yong fu
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................