งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 325
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายนที    ทานา
2. เด็กชายอิฐทิพล    ยิดไทสง
1. นายเกรียงศักดิ์    บุรีมาตร์
4
2 โรงเรียนยางวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายชินวัตร    บุญแสน
2. เด็กชายวันชนะ    ศรัทธาคลัง
1. นายจิระศักดิ์    มาบุญธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายภูมินทร์    ทินช่วย
2. เด็กชายโชคทวี    แสนแก้ว
1. นายพัฒนวงศ์    ดอกไม้
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายกฤษณะ    เขตชมภู
2. เด็กชายเดชาวัตร์    สุยะวงค์
1. นายวิรุฬห์    พรมมากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายอารยะ    ศรีคุณแก้ว
2. นายเทพฤทธิ์    สุทธิไฉยา
1. นายสุทัศน์    วีระกิตตินันทน์
6 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายณัฐพล    คำสอนพันธ์
2. เด็กชายธีรพงษ์    เตชะจันทร์
1. นางสาวอรุณรัศมี    จันทพรม
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายดุษฎี    สีแก้ว
2. เด็กชายภูตะวัน    นนทะชัย
1. นายสุขประชัย    คำยานุกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธนพล    ชาชุม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พันเสนา
1. นางญาติมา    โสภานิช
9 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายพงศกร    ภูวงศ์
2. เด็กชายมนัสพงษ์    โฮงโย
1. นางสาวรัตน์ดาวัล    วรรณปะเถาว์
5
10 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสมเกียรติ    ปะนาตา
2. เด็กชายภาสกร    ป้อมยาหยับ
1. นางสาวกัลยณัฐ    แสงสุริยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายธิชาวุธ    วงษ์นอก
2. เด็กชายกฤษณะ    วานิชย์
1. นายวิรุฬ    คุณเวียน
6
12 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายนรเศรษฐ์    สุทธิประภา
2. เด็กชายทรัพย์บัณฑิต    คำดำ
1. นายมังกร    ถามูลเลศ
4
13 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายภาณุพงศ์    บุรีวรรณ
2. เด็กชายพลพล    ศิริภาฤทธิ์
1. นายชัยพฤกษ์    ศรีนาคา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายวรปรัชญ์    นามมุงคุณ
2. เด็กชายธีรยุทธ    คมพิลา
1. นายกิตติพันธ์    สีลาดหา
15 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายสรศักดิ์    คำทิพย์
2. เด็กชายมงคล    สายเตร
1. นายอภิภพ    จันทะเดช
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. นายพีรายุทธ    หาญชนะชัย
2. นายบุญฤทธิ์    ศรีภาเลิศ
1. นางเยาวเรศ    ปริวันตา
17 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 มหาสารคาม 1. เด็กชายปริญญา    เกตุเสนา
2. เด็กชายสหรัฐ    ภักดีพันดอน
1. นางสาวปรุณีนาค    โพธิ์ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................